HomeDe praktijk der huurcommissiewet en de huuropzeggingswetPagina 81

JPEG (Deze pagina), 655.32 KB

TIFF (Deze pagina), 5.26 MB

PDF (Volledig document), 56.73 MB

B i" ‘' "` 7 .
ti
ri tf
_ voor de motiveering van de beschikking der huurcom- 'ï
missie bladz. 57. {
voor de kosten bladz. 34.
(Het schijnt niet billijk, dat voor gemeenten, waar geen
huurcommissie is ingesteld, ook die, waar de huurcom- j`
missie gevestigd is, de kosten dragen moet, wanneer het
betreft woningen, in eerst bedoelde gemeenten gelegen). Yi
Oproeping van hem, die de woning te goeder trouw heeft ` lll
gehuurd, is niet voorgeschreven; deze heeft ook niet recht
lg van beroep. Q
Onderstaande modellen zijn te gebruiken voor de verzoek- ·
schriften ingevolge de Huuropzeggingswet:
De ondergeteekende (voluit geschreven naam, voornaam
en beroep van den verzoeker of de benaming der verzoe­
kende vereeniging, stichting of vennootschap), wonende (of: gi
gevestigd) te (volledige opgave van de woonplaats des ver-
zoekers, of, indien lzet verzoek wordt gedaan door eene
vereeniging, stichting of vennootschap, van de plaats, waar · ii
die is gevestigd of kantoor houdt), deelt bij deze aan de ;
huurcommissie te (plaats, waar de huurcommissie, binnen ;
wier gebied de woning gelegen is, is gevestigd, of, als de i
woning gelegen is in eene gemeente, waarvoor geen huur-
commissie is ingesteld, plaats, waar de huurcommissie van
g Lïïf eene nabij gelegen gemeente ter keuze van den verzoeker,
gevestigd), mede fi
dat hij is huurder (bij een verzoek om verkorting van den
termijn ingevolge art. 1, lid 7: verhuurder) van de woning, *
_ gelegen (aanduiding van gemeente, straat, nummer enz.) en {
. dat verhuurder (bij een verzoek om verkorting: huurder) is
( (naam en woonplaats) dat deze huur hem den (datum, `
` I Art- 1= der huuropzegging) is opgezegd tegen den (datum tegen E
` i welke de opzegging is geschied), L
ï dat deze huur den (datum, waarop de huur eindigt) g
H Art 2= eindigt (als in de overeenkomst een termijn is bepaald voor 5
het aangaan van eene nieuwe huur moet hieraan worden
« 79