HomeDe praktijk der huurcommissiewet en de huuropzeggingswetPagina 80

JPEG (Deze pagina), 705.16 KB

TIFF (Deze pagina), 5.26 MB

PDF (Volledig document), 56.73 MB

‘ .2 ïê
N i
l in
Fäee i . . .
.- {jj commissie. Onverwijld na de ontvangst zendt de secretaris . -‘¤§r
een afschrift van het verzoekschrift bij te adviseeren brief ïï;
á aan de wederpartij.
Q 2. De huurcommissie is steeds bevoegd, al of niet na
l beëediging, zoodanige personen als getuigen of deskundigen
Q te hooren als zij te harer voorlichting noodig acht. De 4
,1 oproeping van die personen en van getuigen en deskundigen,
[ Q;. wier verhoor door den huurder of den verhuurder is ver-
g zocht, zoomede de oproeping van den huurder en den
verhuurder zelf, geschiedt door den secretaris bij te advi-
Yi g« seeren brief.
_ D, L.)
M , 3. Het verhoor geschiedt in tegenwoordigheid, althans
ïï na behoorlijke oproeping, van huurder en verhuurder.
4. Aan de verschenen getuigen en deskundigen wordt
inf desgevorderd vergoeding toegelegd op den voet van het
, Tarief van Gerechtskosten in Strafzaken.
i ig: 5. De huurcommissie beschikt zoo spoedig mogelijk op
de verzoekschriften. Zij willigt geen verzoek in dan na
jï verhoor of behoorlijke oproeping van partijen. Hare beschik-
g r, king is met redenen omkleed.
‘ 6. In geval van beroep vinden de vorige bepalingen van
ii, dit artikel overeenkomstige toepassing.
*~'C . . K?
Eg. 7. De kosten, gemaakt door de huurcommissie en den
l¢w’¢t0nreckter ter uitvoering van deze wet, worden gedragen _
voor de helft door den Staat en voor de wederhelft door de
gemeente, waarvoor de huurcommissie is ingesteld. De iï
huurcommissie en de kantonrechter kunnen intusschen de
gif kosten, die noodeloos werden aangewend, laten voor reke- l
iig ning der partij, die ze aanwendde. ‘
Men vergelijke: - I A
voor de oproeping van partijen, getuigen en deskundigen ` ï
hladz. 31. T
JB`; , , . . l`
iig? voor het verhoor van getuigen en deskundigen (hier: m ;
*=4 tegenwoordigheid althans na behoorlijke oproeping van H A
xii ..
partueu) bladz. 28.
El? vs ~

li iz Z
lg. ·