HomeDe praktijk der huurcommissiewet en de huuropzeggingswetPagina 79

JPEG (Deze pagina), 662.67 KB

TIFF (Deze pagina), 5.30 MB

PDF (Volledig document), 56.73 MB

e ’ j
ïê
"èi de Huurcommissiewet verkeert) geschieden overeenkomstig iii
gi de voorschriften der Huurcomrnissiewet.
(Wij meenen, dat de ingevolge de Huturopzeggingswet
i` vastgestelde huurprijs ook niet steeds onveranderd gedu-
rende den geheelen termijn behoeft te blijven gelden, daar
anders afbreuk zou worden gedaan aan de in artikel 7 der
ë Hnarcommissiewet aan den verhuurder gegeven bevoegd- gj
" heid, om na zes maanden eene nieuwe verhooging van den Q
L huurprijs aan het oordeel der huurcommissie te onder-
werpen. Wanneer het dus betreft eene woning, waarvan de
huurprijs reeds bij einduitspraak ingevolge de Hu·zirc0m­ f,
missiewet is vastgesteld, zal de verhuurder zes maanden
na de mededeeling dier uitspraak onder goedkeuring der LQ
huurcommissie overeenkomstig de Huurcommissiewet op
nieuw kunnen verhoogen, ook al loopt die termijn af binnen
de volgens de Huuropzeggingswet verlengde of gesloten
huur).
‘z vl
De bestaande overeenkomst wordt alleen gewijzigd op die
punten, ten aanzien waarvan de huurcommissie eene wijzi-
ging aanbrengt. De huurcommissie zal natuurlijk alle
bijkomstige bedingen zooveel mogelijk ongewijzigd laten.
Zij zal bepalen, dat de huurovereenkomst tusschen partijen
blijft gelden, behoudens dat de huurprijs zal bedragen
I zóóveel en dat partijen zullen doen, wat de huurcommissie
in beider belangen vaststelt. Meer dan strikt noodzakelijk
zal geen verstandige huurcommissie zich met de overeen- fi
komst bemoeien.
»
I
, Over het beroep op den kantonrechter zie men § 9
hiervóór.
Artikel 3.
1. Alle verzoekschriften ingevolge deze wet vermelden f_
naam, voornamen, beroep en woonplaats des verzoekers, g
naam en woonplaats der wederpartij, de woning, die het
verzoek betreft, en de beweegreden en strekking van het .
verzoek. Zij worden ingediend bij den secretaris der huur- F
77 .