HomeDe praktijk der huurcommissiewet en de huuropzeggingswetPagina 77

JPEG (Deze pagina), 730.74 KB

TIFF (Deze pagina), 5.30 MB

PDF (Volledig document), 56.73 MB

.,Q de strenge bewijsleer dus) zijn gebleken, dat de huurder zijne
‘ verplichtingen behoorlijk is nagekomen, dus dat de opzeg-
` . ging niet gegrond kan zijn op wanprestatie van de zijde van E
` den huurder, zooals slechte betaling of slechte bewoning.
A ‘ Maar dit alleen is niet voldoende om de huurder te laten Q
blijven wonen, ook op andere rechtmatige belangen des ver- ·§
huurders moet worden gelet. Er kunnen zich omstandig- Q
heden voordoen, dat het, niettegenstaande de behoorlijke Y
vervulling door den huurder van zijne contractueele ver- j
plichtingen, zeer onbillijk tegenover den verhuurder zou zijn
J de opzegging te niet te doen. Vandaar dat er ook overigens "
" eene geldige reden voor de opzegging moet bestaan. ;=
De omschrijving der ,,geldige redenen" in het vierde lid .
van artikel 1 is bedoeld, om aan de huurcommissie eenen
leidraad te geven. Zij doet uitkomen, dat de huurcommissie lj
in ieder bepaald geval de belangen van drie partijen tegen T.
elkander zal hebben af te wegen, n.l. naast de belangen van Q
` huurder en verhuurder die van derden, die de woning te
goeder trouw hebben gehuurd, waarbij de huurcommissie S
dus zal hebben te letten op de belangen der volkshuisves- ‘ï
ting. Zoo zal een bepaald feit in meerdere of mindere mate F
kans hebben als eene geldige reden te worden aangemerkt, f
naarmate van den omvang van den woningnood ter plaatse. I
Natuurlijk echter, van den woningnood op het oogenblik, L,
waarop de huurcommissie de zaak behandelt, niet op het
. tijdstip der opzegging. Niet zoozeer, of er op het oogenblik
der opzegging al of niet daarvoor eene geldige reden bestond, ge
is de groote vraag, maar of thans, nu de huurcommissie te gg
beslissen, heeft, het wenschelijk is te achten, dat die opzeg- °§
ging van kracht blijft of niet. Intusschen, de aandacht be-
· hoort er op gevestigd, dat dit punt voornamelijk in het eer- Yi
ste stadium der werking van de wet van practisch gewicht
kan zijn. Later zal de behandeling van het verzoek door de
huurcommissie in den regel wel zóó spoedig volgen op de j
opzegging zelve, dat het tijdstip der geldige reden niet veel Q
verschil in de feitelijke omstandigheden waarschijnlijk zal 1
maken.
Aan eene algemeene omschrijving van het begrip ,,geldige .
redenen" is de voorkeur gegeven boven het vermelden van jl
._ 75
x z