HomeDe praktijk der huurcommissiewet en de huuropzeggingswetPagina 76

JPEG (Deze pagina), 788.11 KB

TIFF (Deze pagina), 5.31 MB

PDF (Volledig document), 56.73 MB

Tl
j E .
dus ingevolge artikel 1606 Burgerlijk Wetboek achterwege
l l kan blijven, wordt toch nog opzegging, zekeren tijd vóór het ·
l E einde van den huurtijd, bedongen, opdat partijen dan reeds `
i _ elkaars wensohen ten aanzien van eene nieuwe huur zouden `
_. V vernemen" (M. v. T.). De huuropzeggingswet onderscheidt ‘
niet naarmate eene opzegging heeft plaats gehad, maar A
j . naar de gevallen, waarin opzegging al dan niet door de wet
lj vereischt is om de huur te doen eindigen.
i ë In het eerste geval zal in het systeem der wet de opzeg-
; ging nietig verklaard moeten worden, terwijl in het andere,
I, als partijen niet tot overeenstemming zijn gekomen omtrent J
fl ·` eene nieuwe huur van dezelfde woning, eene nieuwe huur zal "
moeten tot stand komen.
Het verzoek moet door den huurder worden ingediend
p binnen eene week na de opzegging, onafhankelijk van de
j; , vraag op welken termijn de woning is verhuurd (artikel 1),
V. of binnen eene week na het verstrijken van den tijd, bij de
¥ overeenkomst voor het aangaan van eene nieuwe huur he- `
ï§ * » paald, en, als dergelijke bepaling ontbreekt, bij contracten
f voor één jaar en langer uiterlijk drie maanden en anders
_· j uiterlijk twee weken vóór het einde der huur. Het is in het
belang van beide partijen, dat zoo spoedig mogelijk vaststaat,
Q- of de huurder al of niet zal kunnen en ook moeten (anders
­ ; zou de verhuurder in ongunstiger toestand komen te ver-
_, ­, keeren dan de huurder, als deze toch plotseling zijne wo-
;l. ning zou kunnen verlaten) blijven wonen; immers ,,ware het j
anders, men zou nimmer met zekerheid eene in gebruik zijn-
· de woning ­- en leegstaande huurwoningen zijn er thans
niet veel ­ kunnen huren en verhuren" (M. v. T.).
Ii, In artikel 3, lid 5, is bepaald, dat de huurcommissie zoo
spoedig mogelijk beslist. De zekerheid, dat dit steeds tijdig ­
JL zal geschieden, bestaat evenwel niet, vandaar dat bepaald
is, dat de indiening van het verzoek, mits binnen den voor-
f .‘?~¢ ' geschreven termijn, de opzegging tijdelijk krachteloos maakt,
of de bestaande overeenkomst ongewijzigd van kracht laat
blijven, n.l. totdat bij einduitspraak is beslist.
jij, Voor de inwilliging van het verzoek zijn twee voorwaar-
i l den gesteld, eene bijzondere en eene algemeene. Vooreerst
moet der huurcommissie summierlijk (met uitsluiting van
74 ,_

’~i " xi
Z· x j