HomeDe praktijk der huurcommissiewet en de huuropzeggingswetPagina 75

JPEG (Deze pagina), 680.80 KB

TIFF (Deze pagina), 5.27 MB

PDF (Volledig document), 56.73 MB

Artikel 2.
g 1. Wanneer voor het eindigen van de huur eener woning ,
Q eene opzegging niet wordt vereischt, en partijen niet tot ,
E overeenstemming zijn gekomen omtrent eene nieuwe huur, j
à _ kan de huurder zich bü verzoekschrift wenden tot de huur- A3
1 commissie, binnen wier gebied de woning gelegen is, met ‘
I het verzoek te bepalen dat eene nieuwe huur zal tot stand A.
E komen. Is de woning gelegen in eene gemeente, waarvoor .
W geen huurcommissie is ingesteld, dan is de huurcommissze "
t van eene nabij gelegen gemeente ter keuze van den verzoeker ?
r; bevoegd. .
2. Het verzoek geschiedt binnen eene week na het ver- ,
` strijken van den tijd, bij de overeenkomst voor het aangaan A
van eene nieuwe huur bepaald, en, indien die tijd niet be- ?
paald is, uiterlijk drie maanden vóór het einde van de huur,
wanneer deze voor een jaar of langer is aangegaan, of uiter-
‘ lijk twee weken vóór het einde van de huur, wanneer deze
voor korteren tijd aangegaan is. Indien het verzoek tijdig is
ingediend, blijft de bestaande overeenkomst ongewijzigd van *
kracht totdat omtrent het verzoek bij einduitspraak is 9
beslist. i
3. De huurcommissie willigt het verzoek in, indien haar
summierlijk blijkt, dat de huurder gedurende den huurtijd Y
zijne verplichtingen op behoorlijke wijze is n_agekomen, en 1
‘ dat overigens voor de inwilliging van het ·verzoek eene gel-
dige reden bestaat. Zij bepaalt voor de nieuwe huur een ter- if
mijn van ten hoogste zes maanden. ;<
4. Het vierde lid en volgende van het voorgaand artikel
_ vinden overeenkomstige toepassing. _
_ De wet maakt onderscheid tusschen huurovereenkomsten, j
die eindigen ingevolge opzegging (artikel 1), en die, welke « j
van rechtswege eindigen bij het verstrijken van den termijn,
waarvoor zij aangegaan zijn (artikel 2). Bij mondelinge 1
huurovereenkomsten is opzegging noodzakelijk ingevolge ;;
artikel 1607 B. W. ,,Doch ook, wanneer de huur schriftelijk t
en voor een bepaalden tijd is aangegaan en eene opzegging L
73 t