HomeDe praktijk der huurcommissiewet en de huuropzeggingswetPagina 74

JPEG (Deze pagina), 781.16 KB

TIFF (Deze pagina), 5.27 MB

PDF (Volledig document), 56.73 MB

{ den termijn. Deze blijft loopen totdat de huurcommissie op p
,‘ het verzoekschrift heeft beschikt. ""
6. Is ingevolge de Huurcommissienret omtrent den huur-
* prijs der woning bij einduitspraak beslist, dan blijft die q
e huurprijs ongewijzigd van kracht; Is omtrent den huurprijs t
t niet bij einduitspraak beslist, dan bepaalt de h’uurcommissie, ä "
‘; ' zooveel mogelijk met inachtneming van de bepalingen dier
wet, een voor de woning redelijken huurprijs. Overigens I
5 stelt zij bij de inwilliging van het verzoek zoodanige voor- E
L waarden en maakt zij zoodanige bepalingen, als zij met het .
, oog opde belangen des huurders en des verhuurders noodig
oordeelt, echter zooveel mogelijk met behoud van hetgeen
i tusschen partijen is overeengekomen. Partijen worden geacht .
{Q ’ ` voor den bepaalden termijn eene huur te hebben aangegaan
1 ·· onder de voorwaarden en bepalingen door de huurcommissie
gesteld. Hetzelfde geldt in geval van verlenging van den
termijn. ‘ _
·· 7. Gedurende den bepaalden termijn kan een vonnis tot
t j · ontruiming van de woning, ook ingeval van onderhuur, niet
I worden tenuitvoer gelegd. Hetzelfde geldt in geval van ver-
lenging van den termijn. De huurcommissie kan intusschen
op schriftelijk verzoek des verhuurders te allen tijdeden
ik termijn verkorten, indien de huurder zijne verplichtingen
gt niet op behoorlijke wijze is nagekomen of de huurcommissie
oordeelt, dat daarvoor overigens ten gevolge van de aan-
E. rgieçkehjk gewijzigde omstandigheden eene geldige reden
es aa ..
8. De huurcommissie deelt aan den huurder en aan den
Qf verhuurder hare beslising schriftelijk mede. Van de uit-
spraak der huurcommissie staat zoowel aan den huurder _
als aan den verhuurder gedurende veertien dagen na de
dagteekening der mededeeling beroep open bij den rechter .
van het kanton, waar de woning gelegen is. Het beroep wordt
[ti; _ bij hem insgelijks bij verzoekschrift aangebracht. Indien hij
de beslissing der huurcommissie niet bevestigt, doet hij wat
der huurconzmissie was. Tegen zijne beslissing is geen
rechtsmiddel toegelaten, behoudens voorziening in cassatie
in het belang der wet.
Ti!
72
_
=.‘§‘?
t
4