HomeDe praktijk der huurcommissiewet en de huuropzeggingswetPagina 73

JPEG (Deze pagina), 656.42 KB

TIFF (Deze pagina), 5.25 MB

PDF (Volledig document), 56.73 MB

W Artikel 1. `
1. Wanneer voor het eindigen van de huur eener woning J
eene opzegging wordt vereischt, en de huur door of namens
den verhuurder is opgezegd, kan de huurder zich bij ver-
zoekschrift wenden tot de huuroommissie, binnen wier `
gebied de woning gelegen is, met het verzoek de opzegging ’
nietig te verklaren. Is de woning gelegen in eene gemeente, _
. waarvoor geen huuroommissie is ingesteld, dan is de huur-
commissie van eene nabij gelegen gemeente ter keuze van ',
den verzoeker bevoegd.
2. Het verzoek geschiedt binnen eene week na de `i_i
opzegging. Indien het verzoek tijdig is ingediend, maakt het n
de opzegging kraohteloos, totdat omtrent het verzoek bij `^
einduitspraak is beslist. {
3. De huurcommissie willigt het verzoek in, indien haar
summierlijk blijkt, dat de huurder gedurende den huurtijd _~
zijne verplichtingen op behoorlijke wijze is nagekomen, en H
dat overigens voor de inwilliging van het verzoek eene gel-
dige reden bestaat. Zij bepaalt dan tevens een termijn van
ten hoogste zes maanden, gedurende welken de huur na het 2
eindigen van den overeengekomen huurtijd zal voortduren.
4. Als geldige redenen in den zin van het voorgaand lid ’
worden beschouwd omstandigheden, die ten gevolge hebben, _.
dat de huurder door het eindigen der huur in ernstiger mate l
in zijne belangen zou worden geschaad dan de verhuurder,
en degenen, die de woning te goeder trouw hebben gehuurd, -
door de nietigverklaring der opzegging. Q
5. De huureommissie kan den termijn op schriftelijk ver- if
zoek des huurders, eens of meermalen, telkens met ten hoog- S
ste zes maanden, verlengen, indien de omsiandigheden niet l
aanmerkelijk verschillen van die, onder welke het verzoek tot i
g nietigverklaring werd ingewilligd. Het verzoek geschiedt C
vóór het verstrijken van vijf-zesde gedeelten van den bepaal- 1
71 `
Y ' L
z .
[
l .
I : Q