HomeDe praktijk der huurcommissiewet en de huuropzeggingswetPagina 65

JPEG (Deze pagina), 684.55 KB

TIFF (Deze pagina), 5.20 MB

PDF (Volledig document), 56.73 MB

` V
§Ar|= 82 Bij het verzoekschrift moeten worden overgelegd het den
m' v' b' verzoeker toegezonden afschrift der uitspraak van de huur-
- commissie en den brief van den secretaris, waarbij het werd
Q toegezonden. Dit laatste om te zien of de termijn van beroep
is in acht genomen (zie bladz. 60).
` Aangenomen zal moeten worden, dat het appel de uit-
.. spraak der huurcommissie schorst. Zoolang de beslissing
der huurcommissie niet in kracht van gewijsde is gegaan,
heeft zij voor partijen geen bindende kracht: hangende het
appel moet, bij verhooging voor de instelling der huurcom-
missie (vóór het in werking treden der Huuropzeggingswet)
de bedongen, door de huurcommissie niet-goedgekeurde
verhooging worden doorbetaald.
¥*`t·6»hd 3» Ook de kantonrechter behandelt en beslist de zaak zoo
pf HC' » spoedig mogelijk. Bij het reeds aangehaalde vonnis van den
I Kantonrechter te Zaandam (W. v. h. B. no. 10189), is im-
plicite beslist, dat ook buiten niet-ontvankelijkverklaring
van het beroep de zaak zonder nader onderzoek mag beslist
e worden.
áA*`t· 881) Indien de kantonrechter een nader onderzoek der
t' m' v' ’ zaak noodig oordeelt, bepaalt hij dag, plaats en uur '
van behandeling en doet hij den verzoeker en diens
wederpartij door den griffier bij te adoiseeren brief op-
, roepen om bij de behandeling tegenwoordig te zijn.
fi Er is strijd geweest over de vraag wie de wederpartij van
` den verzoeker is`? Sommige kantonrechters riepen de Huur-
Q commissie of haren secretaris als zoodanig op. Dit leek ons
= ‘ reeds aanstonds onjuist. Verzoeker kan zijn huurder of ver-
l huurder. Is het de huurder, dan zal de verhuurder de we-
Q derpartij zijn, en in het andere geval de huurder. De huur-
commissie staat evenzeer als de kantonrechter boven de
Z partijen. Thans is dit ook beslist in artikel 53, lid 3, A. m. v.
Q B., in verband met artikel 80 A. m. v. B.
Art 11 Hc., Op dezelfde wijze als de huurcommissie kan de kanton-
E Aäffgb rechter getuigen en deskundigen hooren.
ja I) Zie de ingezonden bijdrage in W. v. h. R. No. 10170.
E 63
P
E
t