HomeDe praktijk der huurcommissiewet en de huuropzeggingswetPagina 64

JPEG (Deze pagina), 714.43 KB

TIFF (Deze pagina), 5.20 MB

PDF (Volledig document), 56.73 MB

,,|;vl· rmmrm "’"* ‘ ”m"­""""""wiiri .
lul , si;
nl ,
1 lll nam b BANG l
E, W: en en eroep van den verzoeker, of de benaming gx m_
der verzoekende vereeniging, stichting of vennootschap) ïïl
Mäi wonende (of: gevestigd) (volledige opgave van de woon- A T
lig, Pl<wtS des verzoekers, of, indien het verzoek wordt ,
gedaan door eene vereeniging, stichting of vennoot- .
eël schap, van de plaats waar deze gevestigd is of kantoor
houdt) deelt bn deze aan den heer Kantonrechter te ‘
(zetel van het kantongerecht) mede, dat de huurcom­
missie te (zetel der huurcornrnissie) op zijn verzoek om ,
. (strekking van het verzoek, b.v. goedkeuring van den 1;;
huurprijs) heeft beschikt volgens de uitspraak, waar-
A, van een. afschrift hiernevens wordt overgelegd; ll?
dat die uitspraak hem onjuist voorkomtop grond dat 6 ­
Jil (reden van de rneening des verzoekers); ‘ Q `ffé
·Weshalve hu den heer Kantonrechter verzoekt die lg
gèrä uitspraak te vernietigen en in plaats daarvan (strek-
•,l`« W", '
king van het verzoek).
(enderteekening en dagteekening ,
van het verzoekschrift). ,
ltlll li t Art.
ll :.~· :
AA]? 341) VOOP het verzoekschrift, door den huurder in te zenden, L m-
‘ ‘ ' ‘ kan het volgend model worden gebezigd:
lil
De ondergeteekende (voluit geschreven naam, voor- (
Meg namen en beroep van den verzoeker) wonende (volle- `
gig dige opgave van de woonplaats des verzoekers), deelt
bn deze aan den heer Kantonrechter te (zetel van het " ë
kantongerecht) lmede, dat de huureornmissie te (zetel
iw der; huurcommissie) op verzoek van den verhuurder
tag-{ om rent zijne woning eene beschikking heeft gegeven
i r waarvan een afschrift hiernevens wordt overgelegd; ,
dat die uitspraak hem onjuist voorkomt op grond dat E
(reden van de rneening des verzoekers); »
á 'Weshalve hu den heer Kantonrechter verzoekt, die {
uitspraak te vernietigen en in plaats daarvan (strekking 11
van het verzoek). E Art.
·. _ l . m.
(Onderteekenzng en dagteekening F
van het verzoekschrift.) t,

gil ee
{ gie, ‘
lt i
llllce l
. vw: =
ll l
ll ‘ l