HomeDe praktijk der huurcommissiewet en de huuropzeggingswetPagina 63

JPEG (Deze pagina), 643.54 KB

TIFF (Deze pagina), 5.32 MB

PDF (Volledig document), 56.73 MB

-· om, als het verzoek niet voldoende mededeelingen bevat, het
Q te doen aanvullen (artikel 69 A. m. v. B).
Tot welke onpractische gevolgen eene strenge opvatting
van de artikelen 86 en 87 A. rn. v. B. leidt, blijkt uit een
vonnis van den Kantonrechter te Boterdam, d.d. 16 Februa-
I ri 1918 (XV. v. h. R. no. 10222). Als grief tegen de uitspraak
j der huuroommisie was aangevoerd, dat deze niet had gelet
j op artikel 7 Ho., zoodat eene nieuwe verhooging was toe-
l gestaan binnen den in dat artikel vereischten termijn van
zes maanden. De Kantonrechter overwoog:
Q dat, hoewel de grief althans ten aanzien van een
{ dier beslissingen juist voorkomt, zij niettemin niet tot
A vernietiging der bestreden uitspraak kan leiden, om-
i dat volgens artikel 86 van het K. B. van 26 Mei 1917,
Stsbl. no. 444, het beroep van de uitspraak der Huur-
j commisie niet-ontvankelijk moet worden verklaard, in-
j dien het niet steunt op den grond, dat de Huurcom-
Q missie bij die uitspraak niet of niet voldoende in acht
heeft genomen, hetgeen bepaald is bij artikel 4 of bij
artikel 5 der wet of bij een der artikelen van § 4 van
1 voormeld besluit;
1 dat niet-inachtneming van hetgeen bepaald is bij ar-
` tikel 7 der wet derhalve de vernietiging van de uit-
E spraak der Huureommissie niet ten gevolge kan heb-
g ben, en, Waar geen andere grieven door appellant zijn
{ aangevoerd, het beroep niet­ontvankelijk is, en zonder
I nader onderzoek moet worden verworpen.
j Op deze gronden werd het beroep verworpen, en bleef de
l' onjuiste uitspraak der huurcommissie derhalve van kracht.
Art_ 80 Het beroep moet ook nog vermelden het verzoek, de uit-
A. m. v. b. spraak der huuroommissie te vernietigen en eene andere te
AW 81 geven, die de verzoeker wenscht.
A‘£t' ;3b‘ Voor het verzoekschrift, door den verhuurder in te zen-
A_ mj v_ b_ den, kan het volgend model worden gebezigd:
7 De ondergeteekende (voluit geschreven naam, voor-
t 61