HomeDe praktijk der huurcommissiewet en de huuropzeggingswetPagina 59

JPEG (Deze pagina), 708.90 KB

TIFF (Deze pagina), 5.27 MB

PDF (Volledig document), 56.73 MB

_, werkt de verlaging terug tot het tijdstip, door de huurcom-
missie te bepalen, hetwelk niet vroeger kan zijn dan 16 Octo-
ber 1916 (1 Januari 1918).
Terugvordering van het te veel betaalde zal kunnen ge-
. schieden met de condictio indebiti.
ïArtt.28,1id 2, De lagere huurprijs kan niet lager zijn voor woningen,
‘4Q,üd 2»44» sub A behandeld, dan de huurprijs (niet de normale huur-
gdmt gut; waarde, zie de aant. op het vonnis van den Kantonrechter
. ' ` ` ` te Utrecht, d.d. 14 Januari 1918, in W. v. h. R. no. 10204)
van 1 Januari 1916 (1918), voor B dan de geschatte huur- `
l · prijs op Januari 1916 (1918) en voor G dan de huurprijs,
' waarvoor de woning het eerst is verhuurd. ­
Art. 4, lid De uitspraak der huurcommissie ·moet met redenen om-
1, H<>· kleed zijn, en op het verzoekschrift gesteld of daaraan ge-
AA"t 66‘ hecht worden; zij vermeldt de leden, die haar hebben ge-
. m. v. b. , ,
geven, en wordt door den voorzitter en den secretaris der
zitting, waarin de beslissing genomen is, onderteekend.
Art 6, lid Zoowel aan den huurder als aan den verhuurder wordt
1, Hv; de uitspraak meegedeeld bij gedagteekenden te adviseeren
gm 66·hd 2, brief van den secretaris. Daarbij wordt gevoegd een afschrift
. m. v. b. .
van de uitspraak.
Aan welken huurder moet de uitspraak worden mede-
gedeeld, wanneer na de indiening van het verzoek en vóór
de beslissing de woning aan een ander is verhuurd? De
nieuwe huurder heeft er ongetwijfeld het meeste belang bij,
om te weten, hoeveel hij betalen moet, maar de vorige zal
misschien, bij verhooging vóór de instelling der huurcom-
· missie, te veel betaalde gelden kunnen terugvorderen.
. . De motiveering, die de wet eischt, zal met eene algemeene
formule als deze, dat de verhuurder niet aannemelijk heeft
gemaakt, dat de hoogere huurprijs redelijk is in verband
met enz. wellicht kunnen volstaan. Wenschelijk lijkt ons "
· eene zoo sobere en formalistische omschrijving van de over-
wegingen der commissie intusschen niet. De verhuurder
mag wel wat meer weten omtrent den gedachtengang der
commisie. Eene verhooging kan b.v. afgewezen worden,
omdat de huurprijs op 1 Januari 1916 (1918) boven het
Afl 57