HomeDe praktijk der huurcommissiewet en de huuropzeggingswetPagina 58

JPEG (Deze pagina), 774.78 KB

TIFF (Deze pagina), 5.27 MB

PDF (Volledig document), 56.73 MB

txt
il
l 1;;
instemt, is niet voldoende, er moet een bijzonder geval zijn, ..
li? eene bijzondere reden, waarom dit gebeurt. Maar al te zeer
is vóór de Huuropzeggingswet gebleken, dat huurder wel
C; geneigd is in eene huurverhooging toe te stemmen, als hij
l` maar mag blijven wonen. Misschien zal de Huuropzeggings-. ·
gi` wat hierin verandering brengen. EAN;
` De Minister heeft genoemd als bijzondere reden, waarom dg'?
de l1¤H1’d@I‘ in de Verhooging kan toestemmen: dat zijne A_ m
woning gelegen is vlak naast een·winkeltje, dat hij heeft, 1
of in de buurt van eene oude moeder of van familieleden,
of dicäilt bij zijn gverklfn elenl woord in eene buurgtêlwaar áiet I
igïg voor em een ijzon er e ang is e wonen. ij zou en
ill; hieraan nog willen toevoegen, de gevallen, dat bepaalde her-
stellingen of eene verbouwing op uitdrukkelijk verzoek van
.;» den huurder geschied zijn, en dat de verhuurder de woning Art-
i; Ei gekocht heeft, om den huurder daarin te laten wonen.
gld In al deze gevallen is het aan het oordeel der commissie A_ m
juli. onderworpen, of zij de verhooging wil goedkeuren. Zij is
daarin geheel vrij. Evenwel, het zal haar moeten blijken,
dat de huurder met de verhooging instemt. Daarvoor zij Art
V oproeping van den huurder aanbevolen. Maar naar de be- AI_ä’G
doeling der wet zal goedkeuring der verhooging door de A_ ln
ggjiê [ huurcommissie in dit geval regel moeten zijn.
In de jurisprudentie vindt men, naar het oordeel van den
gl i, Kantonrechter te Middelburg, een ,,bijzonder geval" in diens
tt beslissing van 1 November 1917 (W. v. h. R., no. 10167).
ng E Wanneer op dezen grond een hoogere huurprijs is
li goedgekeurd, blijft deze in stand ook als er een nieuwe
huurder komt. Bij latere verhooging komt dan weer de nor-
male huurwaarde op 1 Januari 1916 (1918) in aanmerking ·
ij als uitgangspunt. ­ .
die jl
Dezelfde factoren gelden voor de vaststelling van den
` huurprijs, wanneer de gevraagde verhooging niet kan wor-
den toegestaan. Het kan zelfs voorkomen, dat de huurprijs '
van 1 Januari 1916 (1918) zonder meer gehandhaafd moet
blijven, in dat geval moet het bedrag van dien huurprijs
Eli; Art. 2, toch uitdrukkelijk genoemd worden.
{Q. lid 3, HC- Bij verhoogingen vóór de instelling der huurcommissie
kl
gf se 1.
· ll E
lil

l M,
lg? __ _,_, V ...... - e r