HomeDe praktijk der huurcommissiewet en de huuropzeggingswetPagina 57

JPEG (Deze pagina), 713.63 KB

TIFF (Deze pagina), 5.27 MB

PDF (Volledig document), 56.73 MB

l ‘ klaren wij heelemaal niet te begrijpen. Hare beslissing is af-
hankelijk van de hoogere uitgaven, die de verhuurder ter
zake van de woning heeft te bestrijden. Of de verhuurder
ook nog eene andere vordering dan van hnishuur tegen
. den huurder heeft, raakt de huurcommissie niet. Alleen als
I de onderhuur verhoogde uitgaven met zich brengt, kan op
‘ grond daarvan verhooging van huur worden toegestaan.
i Maar dan blijft bij onwettige onderhuur de vordering tot
, schadevergoeding daarnaast bestaan.
In de praktijk is gebleken, hoe moeilijk de taak der huur-
commissie is. Het zijn geen rekensommen met voldoende
gegevens, die zij oplossen moet. Verzoeken, die aan alle
eischen voldoen, om eene in alle opzichten feitelijk juiste
en onaantastbare beslissing mogelijk te maken, behooren tot
­ de groote uitzonderingen. De heer Visser van Llzendoorn
wees hij de behandeling der Haaropzeggingswet erop, hoe
veel er afhangt ,,van het wijs beleid der huurcommissiën.
Die huurcominissiën zullen moeten begrijpen, dat zij niet
hebben te strijden tegen hooge huren, maar tegen te hooge
. huren. Ik acht het volstrekt noodig, d.at de huren stijgen en
belangrijk stijgen, om althans binnen afzienbaren tijd weer
in den toestand te geraken, dat voor ieder Nederlander, die
een woning noodig heeft, een woning te vinden is .... en het
is daarom m.i. noodig, dat deze huurcommissies er zich
van bewust zijn, dat zij niet hebben te vechten tegen hooge
huren, maar dat zij hebben te vechten tegen te hooge huren,
of zij zullen van de haar opgedragen taak geen m.i. redelijk
gebruik maken .... De opvatting, welke de huurcommissies
hebben omtrent het, gelet op de omstandigheden, billijke
van de huurprijzen, die zal het zijn, welke hare beslissingen
‘ in hooge mate beheerscht."
, Van bewijzen is dan ook geen sprake: de verhuurder heeft
. slechts aannemelijk te maken, dat de hoogere huurprijs re~
4 delijk is.
l A Moeilijk ook in de praktijk, ofschoon in anderen vorm,
. zijn de beslissingen, die genomen moeten worden in de
bijzondere gevallen, waarvan het slot van artikel 4 Ho.
spreekt. De enkele grond, dat de huurder met de verhooging
g 55 ·