HomeDe praktijk der huurcommissiewet en de huuropzeggingswetPagina 56

JPEG (Deze pagina), 786.88 KB

TIFF (Deze pagina), 5.27 MB

PDF (Volledig document), 56.73 MB

V
l
.‘ S"
li; i .
kennis en toestemming van den verhuurde1·, het perceel door i
,3‘ meerdere gezinnen in gebruik wordt genomen, zal zulks als
onwettige onderhuur moeten worden aangemerkt, tenzij de
t, U oorspronkelijke huurder den anderen gezinnen gratis onder-
ï komen verschaft. .
Is er onwettige onderhuur, dan is de huurder van het I
ly perceel den verhuurder ingevolge de wet schadevergoeding ,
schuldig. Er bestaat geen bezwaar tegen, dat de verhuurder
g n die schade int, niet door den huurder een proces aan te doen, ,
doch door de huur te verhoogen. De Huurcommissie zou als
reden van goedkeuring dier verhooging, voor zooverre zij
, binnen redelijke grenzen blijft, kunnen aannemen, dat deze
_ meerdere bewoners onkosten aan het perceel veroorzaken,
ii `die de huurder blijkens het wettelijk voorschrift behoort te
I betalen.
Vergunt de oorspronkelijke huurder aan de andere ge- '
I zinnen het huis gratis te bewonen, ook dan zouden de ver-
lrlêï, " ` hoogde uitgaven, die deze extra-bewoning noodzakelijk
gg? maakt den huurder als huurverhooging in rekening gebracht
. kunnen worden. Wel handelt hij dan niet in strijd met een
uitdrukkelijk wetsvoorschrift, doch hij beschikt niet over de `
woning overeenkomstig hetgeen afgesproken was, en behoort
L ook dan de financieele gevolgen zijner handeling te dragen;
ij; wil hij weldadigheid beoefenen, hij behoort dit op eigen
kosten te doen, niet met het goed van anderen.
l In het algemeen gesproken zou de Huurcommissie kunnen
overwegen, dat, waar toch de Huuroomrnissiewet haar uit-
{ drukkelijk machtigt rekening te houden met uitgaven, zon-
der eenig toedoen van de zijde des huurders veroorzaakt,
er alleszins reden bestaat in aanmerking te nemen uitgaven,
door schuld des huurders ontstaan." .
lil Juist is, dat als er onwettige onderhuur is de huurder r
al schadevergoeding schuldig is. Maar hoe die door de huur- `
tig verhooging kangevonden worden, is ons een raadsel. De j
ja hier bedoelde schadevergoeding voor wanpraestatie moet
Q door den rechter niet door den verhuurder bepaald worden, l
zij het ook met noodgedwongen toestemming(?) van den .
Qi gl huurder. `
En hoe de huurcommissie hiertoe kan meewerken, ver-

54 ‘
te I .