HomeDe praktijk der huurcommissiewet en de huuropzeggingswetPagina 54

JPEG (Deze pagina), 790.16 KB

TIFF (Deze pagina), 5.26 MB

PDF (Volledig document), 56.73 MB

l.
I
ik
r"
kosten niet weet, in beroep komt, voor den kantonrechter ‘,
de sluier moeten worden opgelicht, wil de beslissing der I
QV huurcommissie niet in gevaar gebracht worden. `
if; `Verhooging der hypotheekrente komt ook in aanmerking,
“ ‘ als de woning in andere handen is overgegaan. Ook de l
W verhuurder, die meer rente moet betalen dan zijn rechts- .
i voorganger mag deze in rekening brengen. Q
Daar de grondbelasting in 1915 met 20 pGt. is verhoogd, A
i zal bij de normalen huurprijs op 1 Januari 1916 (1918) hier-
_; voor altijd eenige verhooging moeten worden toegekend, als
`. eene vroegere verhooging nog niet heeft plaats gehad, tenzij _
de normale huurwaarde op 1 Januari 1916 (1918) te hoog
was en deze verhooging der grondbelasting dekt.
. Iets langer moeten wij stilstaan bij de buitengewoon `
kostbare herstellingen. Er is een misverstand geweest,
waardoor men meende alleen buitengewone herstellingen,
als zij kostbaar waren, in rekening te kunnen brengen
ill.; zooals het leggen van een nieuw dak, het maken van nieuwe _
4 riolen, electrische installatie waar vroeger gas of petroleum
gebrand werd. In zijnen brief aan de Commissarissen der
Koningin, hiervoor aangehaald, wijst de Minister er op, dat
het woord ,,buitengewoon" betrekking heeft op ,,kostbare"
en niet op ,,herstellingen". Wanneer men de uitdrukking
§_ 'vjj E _ ,,buitengewoon kostbare herstellingen" beschouwt in het
nl daar gegeven licht der bepaling van ,,hoogere uitgaven",
komt men tot de conclusie, dat, als de normale huurwaarde
iii ë op 1 Januari 1916 (1918) berekend wordt naar een jaar-
lijksch onderhoud van b.v. f 50.-,als dit onderhoud later
f blijkt f 60.- of meer in het jaar te bedragen, deze f 10.--
V of meer ,,hoogere uitgaven" zijn in den zin der wet.
De verzoeken tot goedkeuring van huurverhooging zijn
niet altijd zoo gedocumenteerd, dat de berekening van het
t bedrag van het normale onderhoud zoo eenvoudig is als in
het gegeven voorbeeld. Dit is het verschil met verhoogde
1 hypotheekrente en grondbelasting, waarvan het in rekening
te brengen bedrag nauwkeurig bekend kan zijn. Men zou
moeten hebben de cijfers van het normale onderhoud vóór
1916 (1918) en daarna. Dikwijls ontbreken beide gegevens.
Een gewone grond voor huurverhooging, in de praktijk
il g
ll 1