HomeDe praktijk der huurcommissiewet en de huuropzeggingswetPagina 53

JPEG (Deze pagina), 723.03 KB

TIFF (Deze pagina), 5.25 MB

PDF (Volledig document), 56.73 MB

wogen, dat met de werken van onderhoud en verbetering,
i die in de normale "huurwaarde op 1 Januari 1916 geen
Q verandering brachten, bij het bepalen van den koopprijs
t rekening gehouden kon worden.
Am 25 Als voorbeelden van hoogere uitgaven, noemt art. 25 A.
‘ m' v' b' m. v. b.: buitengewoon kostbare herstellingen en verhoogde
hypotheekrente. Als zoodanig zijn ook nog genoemd: grond-
l belasting, assurantiepremie, onderhoudskosten en verbou-
’ wingskosten.
In eenen brief aan de Commissarissen der Koningin,
j door dezen ter kennis van de huurcommissies gebracht,
’· schrijft de Minister van Justitie: ,,Met hoogere uitgaven
zijn klaarblijkelijk bedoeld: uitgaven, die hooger zijn dan
die, welke de normale huurwaarde op 1 Januari 1916
bepaalden".
Het moeten werkelijk uitgaven zijn, en in ieder geval niet
zoover verwijderd van den datum der verhooging (bij ver- -
hoogingen vóór de instelling der huurcommissies en vóór het
in werking treden der Huur-opzeggiiigswet), dat in het
geheel geen verband blijkt.
Ook moet er op gelet worden, dat de uitgaven niet reeds
door eene vorige verhooging gedekt zijn.
Met de verhoogde hypotheekrente is het een eigenaardig
geval. Dit staat hiermee in verband, dat èn het verzoek-
schrift èn de uitspraak in afschrift aan den huurder
worden meegedeeld. Tal van verhuurders willen voor hunne
huurders niet weten, dat zij hypotheek op hun pand gegeven
hebben. Dit blijkt, als bij mondelinge toelichting de desbe-
treffende vraag liever niet, of slechts aarzelend, beantwoord
wordt. Het komt ons voor, dat de huurcommissie met deze
zwakheden rekening mag houden, zonder dat nochtans de
verhuurder daarvan het slachtoffer wordt, door de gronden
voor de verhooging in het verzoekschrift aan te vullen met
het bij de mondelinge behandeling geblekene, en door in
hare uitspraak eene verhooging van hypotheekrente te
brengen onder algemeene termen als hoogere uitgaven of
hoogere kosten. Evenwel als hierin de eenige grond voor
verhooging ligt, zal, wanneer de huurder, die van die
J 51