HomeDe praktijk der huurcommissiewet en de huuropzeggingswetPagina 52

JPEG (Deze pagina), 765.32 KB

TIFF (Deze pagina), 5.25 MB

PDF (Volledig document), 56.73 MB

*1
li gl .
it Huurcommissiewet voorschrijft, dat de huurcommissie ter =,
E beoordeeling van de haar gevraagde goedkeuring van ver- ,1
‘ hoogde huurprijzen de normale huurwaarde op 1 Jan. 1916
; heeft na te gaan en de hoogere uitgaven, die de verhuurder
gj ter zake van de woning heeft te bestrijden; dat nu in de t
uitspraak der huurcommissie de huurprijs der woning, Ar;
welke op 1 Jan. 1916 werd verhuurd voor f 2.25 per week, . m.
is vastgesteld op f 2.50 per week, terwijl daarbij is over-
Wogèn, dat de verhoogde onderhoudskosten moeten berekend l
worden op 10 cents per week, en de huurcommissie bij die »
vaststelling de normale huurwaarde kan hebben begroot I
op f 2.40 per week, doch zulks in dat geval in hare
uitspraak moest zijn uitgedrukt en, nu dit' niet heeft plaats ._
gehad, hare uitspraak op dien grond moet worden ver-
nietigd. _
De hoogere uitgaven moeten ter zake van de woning,
waarvoor de verhooging van huurprijs wordt gevraagd, te
tf; bestrijden zijn. .
Terzake van de woning: Deze bepaling is duidelijk, maar
eischt omzichtige toepassing, bij perceelen met beneden- en
eene of meer bovenwoningen, wanneer niet voor alle die
woningen verhooging wordt gevraagd, vooral als de ver-
huurder zelf in eene van die woont.
De algemeene toestand van den verhuurder, ook diens
verhoogde levensstandaard, komt niet in aanmerking, ook
niet dat hij wellicht met eene verhooging het risico, dat
hij op andere woningen loopt, wil dekken.
' Te bestrijden. Regel is, dat als hoogere uitgaven zijn
gedaan, de huurprijs wordt verhoogd, niet dat dit laatste
geschiedt, omdat zulke uitgaven te doen zijn. Zoowel met het
een als met het ander zal intusschen rekening gehouden
moeten worden. Alleen te vragen: wat heeft de verhuurder
gedaan, en moet hij dus op den hoogeren huurprijs ver-
halen, is niet in overeenstemming met de wet.
Niet juist lijkt ons een vonnis van den Kantonrechter
‘ te Amsterdam van 8 November 1917 (W. v. h. R. no. 10172),
waarbij hoogere uitgaven voor verbeteringen niet in aan-
merking werden gebracht, voor zoover daarbij is over-
ïäïu
50
tt
ik
te
{I!.
t'
l .
o