HomeDe praktijk der huurcommissiewet en de huuropzeggingswetPagina 50

JPEG (Deze pagina), 795.84 KB

TIFF (Deze pagina), 5.22 MB

PDF (Volledig document), 56.73 MB

li l
j tl
ll o.a. in verband met andere factoren, die ten deze gelden,
voor de normale huurwaarde op 1 Januari 1916 (1918).
`& Wat onder normale huurrvaarde is te verstaan achten wij I
juist weergegeven in de volgende omschrijving: ,,de huur-
waarde, die gelijk- en gelijksoortige woningen van dezelfde
indeeling en bouwtrant [in hetzelfde of in een daarmee
gelijk te stellen deel der gemeente] opbrengen, voor zoover
n.l. de huur ook in juiste verhouding staat tot de normale
koopwaarde, d. w. z. de koopwaarde vóór 1914. Indien
echter de huurwaarde van dergelijke en gelijksoortige
perceelen in een wijk of gemeente, tengevolge van duidelijk
aan te geven omstandigheden algemeen le laag is, zoo dient ·
ook dit element opgenomen te worden bij de vaststelling
` van het begrip normale huurwaarde, gelijk de Wet dit
begrijpt (ontleend, behalve het tusschen haakjes geplaatste,‘
Q i aan de Memorie no. 2 der centrale commissie van advies,
uitgave van den Ned. bond van vereenigingen van huis- en ,
grondeigenaren en bouwkundigen in Nederland). l
Die normale huurrvaarde op 1 Januari 1916 (1918) is in
ieder geval het uitgangspunt voor de huurcommissie. Was il ‘
Hij de huurprijs op dien datum bijzonder hoog, dan zal, ook l
bij ,,hoogere uitgaven”, misschien zelfs in het geheel geen
verhooging kunnen worden gegeven; maar omgekeerd, was l
de huurprijs op 1 Januari 1916 (1918) abnormaal laag,
E dan zullen toch ,,hoogere uitgaven" moeten worden aange-
il., voerd om eene verhoogingte wettigen. De factor ,,hoogere . E;
lil uitgaven" kan nooit gemist worden voor verhooging. De lj
fn grond alleen, dat de huurprijs op 1 Januari 1916 (1918)
1; beneden de normale huurwaarde was, is niet voldoende.
§_ De bedoeling van de opneming van deze normale huur- j
’A ` waarde is geweest, zoowel den huurder als den verhuurder S
3 te beschermen in verband met de mogelijkheid, dat de _
feitelijke huurprijs op 1 Januari 1916 (1918) hetzij reeds
te hoog, hetzij nog te laag was in vergelijking met de
' jj;) normale huurrvaarde. In het eerste geval moet de huurcom- ,
missie ten voordeele van den huurder, in het tweede geval V
gl; ten voordeele van den verhuurder, rekening houden met
de normale huurwaarde in plaats van met den werkelijken I;
huurprijs]
i li X
? is l
l .