HomeDe praktijk der huurcommissiewet en de huuropzeggingswetPagina 46

JPEG (Deze pagina), 760.62 KB

TIFF (Deze pagina), 5.22 MB

PDF (Volledig document), 56.73 MB

jl Ii [
xzë {F2 l
[lg; 2 der wet in verband met artikel 35 A. rn. v. B., dat de be-
AAI¤ï· Elb dongen huurprijs hooger is, dan de geschatte huurprijs van l
*;%,1; Q ‘ ‘ ‘ ‘ 1 Januari 1916 (1918), dan moet ook deze verhooging aan {
de goedkeuring der huurcommissie worden onderworpen §
it [indien blijkens de schatting de wet ten aanzien der woning 6
van toepassing is, voorzoover betreft de oorspronkelijke _
beperkte toepassing der Huurcommissiewetl, wanneer de ’ Art
verhuurder er niet de voorkeur aangeeft, om zich jegens p lid 3
gjtgl den huurder bereid te verklaren den huurprijs te verlagen i ê“'°­*
tot den geschatten huurprijs van 1 Januari 1916 (1918). ‘ mt
(Zie bladz. 15). .
AAI1; 381) Dit verzoek kan gedaan worden tegelijk met het verzoek I
ïë: ‘ ‘ ‘ ' om schatting. Aan het model, op bladz. 16 vermeld, wordt l
dan het volgende toegevoegd: [
Y En aangezien verzoeker bij bovenbedoelde overeen-
komst voor de woning een huurprijs heeft bedongen
van f. ( bedrag) per (tijd, waarvoor het genoemde be- t
drag van den huurprijs geldt), verzoekt hij de Huur-
ij; commissie tevens om, indien [blijkens de schatting de ,
wet ten aanzien van de woning van toepassing is en] 3
* de tegenwoordige huurprijs hooger blijkt, dan den door i
de Huurcommissie geschatten huurprijs van 1 Januari i
1916 (1918), dien hoogeren huurprijs goed te keuren. g
Die goedkeuring zou kunnen gegrond zijn op de
GX overweging (korte opgave der reden). De tegenwoor-
i v«»»-~g ïiïêvïuïäïESSL,ZïäïïäESa§ZZZZ”;8ïêïgïZ°äZïj”tZZfï
i' ïàï teaen hoo- J
.· géén huub namen). ;
i gz? Voor verhuringen na de instelling der huurcommissie (na J I
_ 1 Januari het in werking treden der Huuropzeggirzgswet) moet vooraf A
Vi 1916 (1918) goedkeuring gevraagd worden. · '
”"l$’g‘Zï;"l` In dat geval wordt het op bladz. 14 gegeven model aldus
huu,c0m_ aangevuld: e
jl g` . .
jzïsïà En aangezien verzoeker meent voor de woning een
gt king treden huurprijs te moeten bedingen van f. (bedrag) per (tijd, *
rj de" Hï""'· waarvoor het genoemd bedrag van deu huurprijs geldt >, 1
1 ggfeïäïgï verzoekt hij de Huurcommissie tevens om, indien dit Q
ä Hc.Artt.33•;u ' '
[ gj 34 A.m.v.b. 44
[ il i
M S
i
1 ' ir,