HomeDe praktijk der huurcommissiewet en de huuropzeggingswetPagina 45

JPEG (Deze pagina), 671.79 KB

TIFF (Deze pagina), 5.19 MB

PDF (Volledig document), 56.73 MB

duiding van straat, nummer , enz.) met ingang van
_ (datum) verhoogt tot f (verhoogd bedrag) per (tijd,
waarvoor het verhoogd bedrag geldt).
De reden waarom verzoeker het noodzakelijk oordeelt
tot verhooging over te gaan, is (korte opgave der reden).
' Den 1sten Januari 1916 (1918) was de woning verhuurd
. voor f (bedrag van den huurprijs, op genoemden
dag geldende) per (tijd, waarvoor het genoemd bedrag
van den huurprijs gold).
De tegenwoordige huurder der woning is (naam, zoo
‘ mogelijk met opgave van voornamen of aanvangsletters
' der voornamen).
(N.B.) Indien dezelfde woning reeds het onderwerp
` van eene beslissing der huurcommissie of van den kan-
tonrechter heeft uitgemaakt, wordt de dagteekening en
_ de korte inhoud der beslissing hier medegedeeld, b.v.
Bij beslissing van den ................ 19.. heeft ·
de Huurcommissie eene verhooging van den wekelijk~
schen huurprijs tot f ...... goedgekeurd; het beroep
van den toenmaligen huurder tegen deze goedkeuring
is door den Kantonreohter bij beschikking van den
· ........ 19.. verworpen).
(Onderteekening en dagteekening van
het verzoekschrift).
Artt. 25 De gronden, waarop het verzoek steunt, moeten uitsluitend
~ €¤ 27 betrekking hebben op hoogere uitgaven, die de verhuurder,
_ A' m' "" b' in verband met de normale huurwaarde op 1 Januari 1916
(1918) ter zake van de woning heeft te bestrijden, zooals
‘ Verhuring bijv. buitengewoon kostbare herstellingen en verhoogde
li weer hoog? hypotheekrente. Wanneer zich een bijzonder geval voordoet,
°;;nhg;‘;£°£Zï_ waarin de huurder met de verhooging instemt -- waarover
ting Op later meer -­- kan met vermelding van de gronden, waarop
1 Jan. 1916 dit bijzonder geval steunt, worden volstaan.
(1918) vóór
de instelling
der haar- B. Woningen, op 1 Januari 1916 (1918) reeds bestaande,
doch vóór of op dien dag niet verhuurd.
werking we- Blijkt bij de schatting van den huurprijs ingevolge artikel
denderHuur­
n opzeggingswet.
` 1