HomeDe praktijk der huurcommissiewet en de huuropzeggingswetPagina 43

JPEG (Deze pagina), 699.28 KB

TIFF (Deze pagina), 5.20 MB

PDF (Volledig document), 56.73 MB

, . Een verhuurder verhuurt vóór 1 Januari 1916 (1918) zijn
· huis voor drie jaren voor zekeren huurprijs met een aantal
‘ 1 optie-jaren tegen eenen hoogeren huurprijs, die ingaat na
dien datum; De huurovereenkomst (artikel 2 Ho.), ev. het
beding (art. 1), is dan aangegaan vóór den datum, waarna
verhoogingen de goedkeuring der huurcommissie behoeven;
goedkeuring van dezen hoogeren huurprijs door de huur-
commissie is dan niet noodig (vonnis Kantonrechter Bols-
` ward W. v. h. R. no. 10158). Dit was de uitgesproken be-
doeling van het amendement, waarbij de woorden: ,,docl1
' na 1 Januari 1916" in artikel 2, lid 1, zijn ingevoegd.
‘ A. Woningen reeds vóór of op 1 Januari 1916
(1918) verhuurd.
lfvfïëüüyïng De verhuurder, die na 1 Januari 1916 (1918) en vóór de
ägfçlzzïgágfg instelling der huurcommissie (resp. vóór het in werking
missie Am 2, treden der Huuropzeggingswetj den huurprijs eener woning
lid1,Hc.(¤·esp. heeft verhoogd, en zich niet jegens den huurder bereid ver- l (
wïór in ww klaren wil den huurprijs te verlagen tot dien van 1 Januari
ämg h`°d"" 1916 (1918) moet zich dus binnen ééne maand na de in-
erHuur0p­ , , , , .
zeggingswgu stelling der huurcommissie (na het in werking treden der
Art. 27 Huuropzeggingswet) tot de huurcommissie wenden om goed-
A· ¤¤· '· b· keuring van den hoogeren huurprijs te verzoeken, onder
korte vermelding van de gronden, waarop hij meent, dat de
huuroommissie zijn verzoek zou kunnen inwilligen. Het `
onderstaande model voor zulk een verzoekschrift is gegeven,
het is evenwel niet verplichtend voorgeschreven hiervan
gebruik te maken.
De ondergeteekende (voluit geschreven naam, voor- ,
namen en beroep van den verzoeker of de benaming der l
verzoekende vereeniging, stichting of vennootschap)
wonende (of: gevestigd) (volledige opgave van de woon-
plaats des verzoekers, of, indien het verzoek wordt ge-
daan door eene vereeniging, stichting of vennootschap,
van de plaats waar deze gevestigd is of kantoor houdt),
- deelt bij deze aan de Huurcommissie te (naam der ge-
meente of aanduiding van het deel der gemeente, waar-
, 41
1