HomeDe praktijk der huurcommissiewet en de huuropzeggingswetPagina 41

JPEG (Deze pagina), 680.05 KB

TIFF (Deze pagina), 5.24 MB

PDF (Volledig document), 56.73 MB

I ••·¤­·•¤«u»:.•La>¤.:.4"$§x~»¢, 4;;; :­Y·;- -`~··5 ···* _
I
I
a .
van Justitie gegeven antwoord op eene desbetreffende vraag
in een schrijven aan ,,de Centrale Commissie van advies in- {
c zake de Huurcommissiewet" te vinden in W. v. h. B. no.
10211 en luidende:
I Indien de verhuurder van eene woning, zooals bedoeld
l bij de Huurcommissiewet, het voorschrift van artikel 2,
E 1e lid, der wet niet naleeft, is na het verstrijken van de
l maand na de instelling der Huurcornmissie de ver-
= hoogde huurprijs strijdig met de wet en dus ongeoor-
i loofd. Ingevolge artikel 8 der wet geldt mitsdien, zoodra
j [ de maand verstreken is, zonder dat het verzoekschrift
, is ingediend, onmiddellijk en automatisch in plaats van
J de verhoogde huur die van 1 Januari 1916. De verhuur-
' der verkeert dientengevolge voor den tijd na het ver-
; strijken van de maand in dezelfde omstandigheden --
de strafrechtelijke gevolgen van zijn verzuim ter zijde
l gelaten - alsof hij den huurprijs sedert 1 Januari 1916
l niet had verhoogd. Wil hij nu een hoogeren huurprijs
‘ dan die van 1 Januari 1916 gaan bedingen, dan zal hij, J
I evenals ieder ander verhuurder, die een hoogeren huur-
; prijs dan die van 1 Januari 1916 rvil bedingen, artikel Z
è der niet en de overeenkomstige bepalingen van den al-
` gemeenen maatregel van het bestuur hebben na te le-
, ven. Waarom die voorschriften in dit geval niet toe-
· gepast zouden moeten worden, is mij niet duidelijk. In-
dien er Huurcommissiën zijn, die dit meenen, moet hare
meening op een misverstand berusten.
Q Het is de verhuurder, die goedkeuring van den hoogeren
huurprijs vragen moet. In de M. v. A. aan de 1e Kamer is
opgemerkt, dat (voor verhoogingen vóór de instelling der
huurcommissie) hiermee niet anders kan bedoeld zijn dan
' de verhuurder, die dit is gedurende de maand, volgende
op den dag, waarop de huurcommissie is ingesteld (ev. bij het
« in werking treden der Huuropzeggingsrvet). Hij zal daarbij
{ ,,alleen goedkeuring hebben te verzoeken van den door hem
¤ zelven bedongen huurprijs, niet van dien, welken zijn voor-
t gangers genoten". De verhooging van vorige verhuurders
· . _ 39
i
E ‘ i