HomeDe praktijk der huurcommissiewet en de huuropzeggingswetPagina 36

JPEG (Deze pagina), 717.35 KB

TIFF (Deze pagina), 5.25 MB

PDF (Volledig document), 56.73 MB

1 l
l
ll
l ·
V § 5. De kusten.
Art- 12 HC- _ Volgens artikel 12 der Hnurcommissiewet worden ter
gld zake van de werkzaamheden der huurcommissie .... aan
ï belanghebbenden geene kosten in rekening gebracht. De kos-
· f ten, veroorzaakt door de instelling en de werkzaamheid der
iv hnnrcommisste .... worden gedragen voor de helft door den
Staat en voor de wederhelft door de gemeente.
l Hieromtrent zijn bij algemeenen maatregel van bestuur ·
eenige administratieve bepalingen gemaakt. ‘
J, Art 76 De kosten, door het gemeentebestuur ter zake van de uit-
A· ‘“· v' b' voering van de wet en van dit besluit te maken, moeten
vooraf onderworpen worden aan de goedkeuring van den
Minister van Binnenlandsehe Zaken, voor zoover het bedrag
niet is vastgesteld bij eenige bepaling van wet of van alge-
meenen maatregel van bestuur.
A1‘t­77,üd1, Is eene huurcommissie voor meer dan ééne gemeente in-
A‘ m' v‘ b' gesteld, dan worden de kosten voor de helft gedragen door
alle betrokken gemeenten gezamenlijk in verhouding tot het
aantal in iedere gemeente gelegen woningen, waaromtrent
de huurcommissie eene uitspraak heeft gegeven.
j Art- 78 Uiterlijk in "Mei van elk jaar doen de gemeentebesturen
A‘ m‘ v' b' aan den Minister van Binnenlandsche Zaken opgaven toe- l
gg komen van de in het afgeloopen jaar gemaakte kosten en
li van de voor inlichtingen ontvangen gelden, ingericht vo1#
4 gens modellen, door genoemden Minister vastgesteld, en `
vergezeld van de vereisehte bewijsstukken. L
Art. 79 Het bedrag der kosten, hetwelk door den Staat wordt ge- l
gi A- m­ V· b· dragen, wordt, na accoord-bevinding van de overgelegde j DEM
[_ opgaven, door den Minister van Binnenlandsohe Zaken vast- l
ë l gesteld en ten laste van het Vijfde Hoofdstuk der Staats- H
T begroeting gebracht. l
ä Art. 12,1id 2, Alle stukken, krachtens de Huurcommissiewet opge- `
V, HC- maakt, met uitzondering van huurovereenkomsten, zijn vrij l
van zegel, van de formaliteit van registratie en alle kosten. V
34 , l
. lr
{