HomeDe praktijk der huurcommissiewet en de huuropzeggingswetPagina 35

JPEG (Deze pagina), 616.48 KB

TIFF (Deze pagina), 5.29 MB

PDF (Volledig document), 56.73 MB

l A 1o. van de uitspraken der huurcommissie, waarbij
gg de huurprijs van 1 Januari 1916 is geschat van wonin-
2 gen, die vóór of op dien dag niet zijn verhuurd geweest
{ (,,Schattingen");
g 2o. van de uitspraken der huurcommissie, waarbij
beslist is op verzoeken om goedkeuring van een hooge-
ren huurprijs (,,V€i‘h00QiWQ€"°’)·
In deze registers worden, ieder onder een afzonder-
lijk nummer, kortelijk vermeld alle zaken in de volg-
orde, waarin zij worden aangebracht.
A De huurcommissie bepaalt wat in ieder register
wordt aangeteekend.
A Art. 74 De secretaris verricht voorts de werkzaamheden,
= A· ¥¤­ V- b· hem door de huurcommissie of door haren voorzitter
i opgedragen. Burgemeester en Wethouders kunnen, na .
‘ overleg met den voorzitter der huurcommissie, den
r secretaris beambten toevoegen; hun salaris wordt door
f Burgemeester en Wethouders bepaald.
Art 75 Voor de vergoeding van bureau-onkosten en van de
'A· m· "· b· aan getuigen en deskundigen toe te leggen vergoedin-
§ gen, verstrekt de ontvanger der gemeente, krachtens
g door Burgemeester en Wethouders af te geven bevel-
· schrift, den secretaris gelden ter goede rekening.
(Art.85,1id 1, Als beroep is ingesteld zendt de secretaris na ontvangst
A· m· '· b· van het bericht van den griffier, dezen onverwijld de tot de
P zaak betrekkelijke stukken toe.
L Ait. 39 Tenslotte vermelden wii de verplichting van den secretaris
l A· m· ‘· b· om aan het Openbaar Ministerie kennis te geven van over-
treding der Huurcommissiewet door het te laat indienen
‘ van schattings-aanvragen ingevolge artikel 39 A. m. v. B.
i
l · 33