HomeDe praktijk der huurcommissiewet en de huuropzeggingswetPagina 34

JPEG (Deze pagina), 694.14 KB

TIFF (Deze pagina), 5.29 MB

PDF (Volledig document), 56.73 MB

4 , ·
.:¤ t l
i · Eindelijk vermelden wij uit den A. m. v. B. de artikelen x
lï 70-75. 1,
Art- 70 De Secretaris is bij de zittingen der huurcommissie
A' m' v' b' tegenwoordig. Hij houdt aanteekening van hetgeen I
l aldaar verhandeld wordt, met vermelding van den
j zakelijken inhoud van de verklaringen der door de A
fi 1 commissie gehoorde personen.
e" ll
tt Am 71 De secretaris bewaart het archief der huurcommissie
A· m' v' b' en is daarvoor persoonlijk verantwoordelijk. Hij geeft
« de door den huurder of den verhuurder overgelegde
, stukken met uitzondering van het verzoekschrift des A
huurders of des verhuurders, aan dengene die ze heeft
j, J overgelegd, op diens verzoek terug, zoodra gebleken is ,
dat door huurder en verhuurder in de uitspraak der Art
ig huurcommissie is berust, of, na de uitspraak des j A· m
kantonrechters, zoodra hij de stukken van den griffier Q
i§‘; heeft terugontvangen. '
, Hij houdt afschrift van de uitgaande brieven. .
In geval van opheffing van eene huurcommissie T
draagt de secretaris haar archief over aan Burge- AI
meester en Wethouders der betrokken gemeente. A_ m
Art- 72 Op schriftelijke aanvrage geeft de secretaris schrifte­ ï
A' m' v' b' lijke inlichtingen betreffende uitspraken der huurcom­ 1
, missie in zake schattingen, goedkeuringen en vaststel- ·
_ lingen van huurprijzen. ·
? Bij iedere aanvrage moet den secretaris een bedrag "ït'2
van 50 cents worden betaald voor iedere woning, waar- .
omtrent inlichtingen worden gevraagd. ' Ar
De bepalingen va·n artikel 54 vinden overeenkomstige A_ E
toepassing.
{ .
l t Art. 78 De gelden, die de secretaris voor inlichtingen ontvangt, `
je A- H1- V- b- moeten worden afgedragen aan het gemeentebestuur en
Q door dit verrekend worden met den Staat.
.
v .
r_ Art- 73 De secretaris houdt twee afzonderlijke registers, te «
, 1 A. m. v. b. weten',
F I
ä 32 à
é f
‘ # 5