HomeDe praktijk der huurcommissiewet en de huuropzeggingswetPagina 33

JPEG (Deze pagina), 603.64 KB

TIFF (Deze pagina), 5.18 MB

PDF (Volledig document), 56.73 MB

· § 4. De Secretaris.
, A Pt- 20, 21 De secretaris, aan de huurcommissie toegevoegd, alsmede
b‘ zijn plaatsvervanger, worden benoemd en ontslagen door
_ m_ v_ b_ Burgemeester en Wethouders. Bij afwezigheid of ontsten-
tenis van den plaatsvervangenden secretaris treedt als zoo-
danig op een door den voorzitter aan te wijzen lid der huur-
Am 49 commissie. · . '
. A. m' V. bl Behalve de schadeloosstelling, die de leden gemeten,
‘ kunnen B. en W. aan den secretaris en diens plaatsver-
j vanger bovendien eene maandelijksche toelage verleenen.
Eenige der verplichtingen van den secretaris bespraken wij
reeds (artt. 48, 50, 69, 55, 56, 52, 62), thans vermelden
ä W1,] nOg:
ll
t
Art 54 Indien een stuk, bij eene huurcommissie ingekomen,
m· "· b' betrekking heeft op eene woning, waaromtrent eene
andere huarcommissie heeft te oordeelen, doet de secre-
t taris dit stuk onverwijld aan de bevoegde huurcom-
lt missie toekomen.
Heeft het stak ook betrekking op eene woning,
_ « waaromtrent de huurcommissie te oordeelen heeft, bü
welke het stuk ingekomen is, dan zendt de secretaris,
in plaats van het stuk, een behoorlijk gewaarmerkt
afschrift daarvan.
Art. 56 De secretaris geeft onverwijld aan de leden kennis van
A- H1- "­ b· de bepaling door den voorzitter van dag, plaats en uur
'Y van de behandeling eener zaak. `
Art- 58, hd Huurder en verhuurder, getuigen en deskundigen worden
?’ êät'16O’ door hem bij te adviseeren brief opgeroepen. Op dezelfde
krt. 53,1id 3, wijze geschiedt de zending van het door hem te waarmerken
A- HL V- 'b­ duplicaat van het verzoekschrift aan de wederpartij.
E 3l
t l