HomeDe praktijk der huurcommissiewet en de huuropzeggingswetPagina 31

JPEG (Deze pagina), 679.43 KB

TIFF (Deze pagina), 5.24 MB

PDF (Volledig document), 56.73 MB

t
60,4üd Getuigen kunnen op last van de huurcommissie door de
Q A' H‘ï‘v.’b­ openbare macht voor haar gebracht worden (c.f. art. 117
lid 2 VV. v. B. Rv.). Bij wettige verhindering van de ge-
tuigen om te verschijnen kan de huurcommissie tot hen
gaan, en, indien de getuigen elders wonen, kan zij het ver-
hoor opdragen aan de huurcommissie daar ter plaatse of
i aan den Nederlandschen consulairen ambtenaar, tot wiens
ressort de woonplaats dier getuigen behoort (c.f. artt. 118
en 119 lid 1, 2, 3 en 5 W. v. B. Rv.). De verplichting van
getuigen en deskundigen om te verschijnen vindt hare
» iï. sanctie in artikel 192 W. v. S., waar hij, die, wettelijk als
.. getuige of deskundige opgeroepen, opzettelijk niet voldoet
aan eenige wettelijke verplichting, die hij als zoodanig te
vervullen heeft, wordt bedreigd met gevangenisstraf van
i ten hoogste vier maanden.
W Art. 11,lid Aan de verschenen personen kan door den voorzitter
Ar? áäcäid vergoeding worden toegelegd op den voet van het Tarief van
W 6 m_’v_b_ Gerechtskosten in strafzaken, vastgesteld bij de wet van
‘ ’ 18 April 1874 (Stsbl. no. 66), sedert herhaaldelijk gewijzigd.
i ‘ Getuigen ontvangen, wanneer zij het verlangen, wegens
schadeloosstelling voor tijdverzuim f 0.50, deskundigen
_i W voor iedere vacatie van drie uren en voor ieder schriftelijk
verslag f 1.50.
Ten slotte:
tl
ä Art- 63 In alle zaken doet de voorzitter hoofdelijk rondvraag,
A·m·v·b· te beginnen met het jongste lid in leeftijd. Zelf brengt
hij het laatst zijn advies nii.
Ieder aanwezig lid is verplicht zijn advies uit te
brengen.
5 Art. 64 Alle beslissingen worden genomen bij meerderheid _.
A’m""b‘ van stemmen.
, Art. 67 Indien de huurcommissie het wenschelijk acht nadere
T A‘m·v·b· regelen betreffende de vervulling van hare taak vast te
stellen, doet zij dit bij een huishoudelijk reglement. Dit
behoeft de goedkeuring van B. en W., die het goedgekeurde
reglement bekend maken en ter gemeentesecretarie ver-
krijgbaar stellen. Zijn er meer huurcommissies in eene
_ 29
.3.
al
Y?