HomeDe praktijk der huurcommissiewet en de huuropzeggingswetPagina 30

JPEG (Deze pagina), 733.22 KB

TIFF (Deze pagina), 5.24 MB

PDF (Volledig document), 56.73 MB


l àl
M
zg ë An.
door den normalen huurprijs op 1 Jan. 1916 (1918) als Z A3
3 {jl uitgangspunt te nemen. Vooreerst zal die op een dubbeltje i ' J
niet altijd gemakkelijk te schatten zijn voor de commissie,
en ook mag, al was op dien datum de huurprijs abnormaal
hoog, daarbeneden niet gegaan worden door de huurcom- _
missie. Wel krijgt de huurder kennis van eene onjuiste
· opgave van den huurprijs, als hij van den secretaris der
jr huurcommissie een afschrift van het verzoek van den li
ë verhuurder krijgt, maar het is zeer de vraag, of de huurder
x steeds eigener beweging onjuiste beweringen daarin zal .
gaan tegenspreken. ,_
Art. 23 Hij die een verzoekschrift tot de huurcommissie heeft
A.m­v­b­ gericht, verschaft haar alle hem ten dienste staande
.ä gegevens ter vervulling van haar taak. Hij gedraagt L` ME
zich ten deze naar de wenken, hem door of namens A1.;
­ de huurcommissie gegeven. I 6,.4
‘ 2. 1
i Art­11,1id De huurcommissie en de door den voorzitter benoemde ·'
t Al_ä·£°‘Hd subcommissie kan te harer voorlichting getuigen en des-
l B; 2, m_’v_b_ kundigen hooren, al of niet na beëediging door den voor- er r
à Art. 60, lid zitter der huurcommissie. Ook kan de voorzitter deskun-
A2 èn 5% digen opdragen een schriftelijk verslag uit te brengen. gj
’ . HI. V. ­•
i Wat betreft schatting van den huurprijs van 1 Jana- Ad
i ari 1916 (1918), blijft voorlichting door deskundigen,
V zooals bij art. 11 der wet bedoeld, zooveel mogelijk be-
4 perkt tot het geval, dat de schatting plaats heeft op
verzoek van den verhuurder of van den huurder der A
woning. A.
lv ‘
lg Dit ziet derhalve op schatting van den huurprijs van , 1
l 1 Januari 1916 (1918), zooals voorgeschreven is ten aanzien A-
i van woningen,·welke 1 Januari 1916 (1918) reeds bestonden,
Il doch vóór of op dien dag niet verhuurd zijn geweest.
il Intusschen zal ook schatting van de normale huurwaarde
op dien datum kunnen verlangd worden van woningen,
J; reeds vóór of op 1 Januari 1916 (1918) verhuurd.
J, ( 28 *`
ïi
il
ä fl