HomeDe praktijk der huurcommissiewet en de huuropzeggingswetPagina 28

JPEG (Deze pagina), 726.75 KB

TIFF (Deze pagina), 5.21 MB

PDF (Volledig document), 56.73 MB

ll
5 x
EQ E ig
‘ï e N tl
ti; Een goed secretaris is het halve werk. A
· fe .
Art. 4, lid 1, Daar de huurcommissie de bij haar aangebrachte zaken i
AmIäg;hd1 zoo spoedig mogelijk beslist (art. 4), - de huurcommissie [
A, m_ v_ b_ Züïgt zooveel mügëlijtü, dat in den regel niet meer tijd dan 1
ä al veertien dagen verloopt tusschen den dag, waarop het ver- H,
, § zoekschrift den secretaris bereikt, en dien, waarop zij beslist A_
hl AW 55 -- doet de secretaris alle ingekomen stukken, betrekking g
A' m‘ v' b' hebbende op woningen, waaromtrent de huurcommissie ’
7 [Art. 56, heeft te oordeelen, onverwijld aan den voorzitter ter kennis-
1 Hd 1% neming toekomen, die dag en uur van de behandeling der -2;;
g A" m' v' b' zaak bepaalt.
’1t' ii
göt Schriftelijke bescheiden, tot de zaak betrekkelijk,
gg A mr Vi br worden vóór de behandeling bij den secretaris neder-
g C ` gelegd ter kennisneming van de leden.
gt _§ Art. 59 Huurder en verhuurder kunnen zich voor de huur-
t A· m- "· b- commissie dooryeen gemachtigde- doen bijstaan of door
een schriftelijk gemachtigde doen vertegenwoordigen.
2 In dit geval zal ook de huurder ,,partij" zijn. Wanneer
hij als getuige opgeroepen is, is deze bijstand of vertegen-
1 woordiging uitgesloten. 1)
" A gj AA]? 321) De leden en de secretaris der huurcommissie zijn ver-
‘ Qi ‘ ‘ ' ' plicht het geheim der beraadslagingen te bewaren. Zij zijn g
t Fl voorts verplicht tot geheimhouding omtrent al hetgeen hun áï
in hunne hoedanigheid is bekend geworden. Dit geldt
evenwel niet voor het overleg tusschen de voorzitters der
p. verschillende huurcommissies in eene gemeente (art. 65) en _ lf,
voor de inlichtingen, die de secretaris ingevolge het straks {
gi te vermelden artikel 72 verstrekken moet.
{ • `
Art- 57 De leden onthouden zich van deelneming aan de
A· m·v‘b‘ behandeling van eenige zaak, welke hun, hunnen echt-
genooten of bloed- of aanverwanten tot en met den
ig J; _______ ,
{ l) Over de vraag of de huurder als getuige gehoord kan wor-
? den, die 0.i. bevestigend beantwoord dient te worden, zie men het
ï_ debat in het W. v. h. R. nrs. 10150, 10157, 10163, 10174.
L ,i‘
26 r
ti .