HomeDe praktijk der huurcommissiewet en de huuropzeggingswetPagina 27

JPEG (Deze pagina), 614.24 KB

TIFF (Deze pagina), 5.21 MB

PDF (Volledig document), 56.73 MB

, kamer daartoe besluiten, wordt de behandeling eener
l zaaki in die kamer gestaakt en geschiedt de behandeling
i op nieuw in de volledige huurcommissie.
l Geene zaak wordt behandeld, zoo niet ten minste
E drie leden aanwezig zijn.
lD€Xá"kê”gz€~ Over de werkwijze der huurcommissie handelen de vol-
l A. m; v' bü gende bepalingen.
B. en W. verschaffen aan de huurcommissie een geschikt
5 lokaal, om te vergaderen en haar archief te bewaren.
, In overleg met den voorzitter bepalen zij de plaats, waar
de secretaris zijne werkzaamheden verricht. Indien
de huurcommissie voor meer dan ééne gemeente is inge-
steld, regelen B. en W. een en ander in onderling overleg.
Het laatste lid van artikel 6 is hier van toepassing (zie
bladz. 21).
Art. 53, Eene zaak kan alleen schriftelijk bij de huurcom-
1£ïd1€¤2ï) missie aanhangig worden gemaakt.
' m' v’ ` De secretaris geeft aan een ieder, die hem een voor
de huurcommissie bestemd stuk doet toekomen, desver-
langd een gedagteekend ontvangbewijs af.
Art. 22 De verzoekschriften moeten in duplo worden ingediend.
làtgg Een exemplaar wordt door den secretaris aan de weder-
A_ m_'v_ bi partij gezonden.
Art. 69 Indien een verzoekschrift niet voldoende mededee-
A· m- V- b· lingen bevat, 'stelt de secretaris den verzoeker in de
gelegenheid het verzoekschrift aan te vullen. De secre-
"i taris of een van diens beambten is hem daarbij, voor
; zooveel noodig, behulpzaam.
I Gebruikmaking van deze bepaling legt wel veel macht
V en invloed in handen van den secretaris, doch vereen-
j voudigt belangrijk het werk der huurcommissie. Allengs
zal op deze wijze aan den secretaris al spoedig blijken,
{ welke verzoeken zeker kunnen worden goedgekeurd, waarbij
dus oproeping van den verzoeker achterwege blijven kan.
t_ 25