HomeDe praktijk der huurcommissiewet en de huuropzeggingswetPagina 26

JPEG (Deze pagina), 730.68 KB

TIFF (Deze pagina), 5.21 MB

PDF (Volledig document), 56.73 MB

al
E r AAPt· 191) Bovendien worden voor de leden-huurders en voor de v
j Al_‘tï‘4gén47 leden-verhuurders, en bovendien nog twee of drie, plaats- ,
; ; A_ m_ v_ b_ vervangende leden benoemd. De voorzitter wordt vervangen ‘
B door den oudsten plaatsvervangenden voorzitter. l
g AA¤`t· 21 Alle benoemingen geschieden door Burgemeester en Wet- t
, 'm‘v'b‘ houders. Voor ontslag anders dan op verzoek van den be- I
A ;» trokken persoon is de goedkeuring van Gedeputeerde lm “"
Staten noodig. AT
‘ ., Art- 48 Leden, plaatsvervangende leden en secretaris, die de plaats l `
‘ 1 ï A' m' v‘b‘ hunner inwoning voor meer dan eene week verlaten, geven
i ‘ lllBI'V3,D. GI]. Väfl l1ll11Il8 lI€l`l1gl§OII1St l{€1'lI1lS 3,äll (1611 VOOI'ZllZtGI‘; i
‘ « de voorzitter zelf geeft in gelijke omstandigheden kennis aan
eenen der plaatsvervangende voorzitters, die den anderen
Q à ‘ en den secretaris daarvan verwittigt.
tf Art 49, De leden der huurcommissie en de ter zitting aan-
» Alg! :·b wezige secretaris genieten voor hunne werkzaamheden
ï _ ° ' ' ' eene schadeloosstelling, bü wijze van vaeatiegeld, waar- Ar,
` van het bedrag door Burgemeester en Wethouders wordt lidi
g t vastgesteld, dit bedrag is ten hoogste f 5 per zitting- A- tt
g t dag en voor den voorzitter f 7.50 per zittingdag. Be-
t , houdens het bepaalde bij artikel 62 genieten de leden,
j ,· uit welken hoofde ook, geene meerdere vergoeding of
V I geldelijke belooning ...... A,.
, Art-. 62, ltd Voor het uitbrengen van het verslag in de zitting der
" t. 3·A‘m"‘b‘ huuroommissie genieten de leden eener suboommissie (zie A. m
bladz. 27), zoo zij niet deelnemen aan de behandeling der A,
i ,` zaak, dezelfde schadeloosstelling als de andere leden, ter zit- A_ I;
ä ï ; ting aanwezig.
the A¥‘t· 51 De huurcornmissie wordt ingedeeld in twee kamers,
gy A' m‘ v‘b' ieder van drie leden. ;
äi De voorzitter der huuroommissie regelt de samen- ‘
gi stelling der kamers, met dien verstande, dat de
t belangen van huurders en die van verhuurders in .
beide kamers moeten zijn vertegenwoordigd. Q
De voorzitters der beide kamers regelen de werk- ä
ti zaamheden der kamers in onderling overleg. t
t Indien ten minste twee leden of de voorzitter eener F
‘¥ 24 _ t
gl