HomeDe praktijk der huurcommissiewet en de huuropzeggingswetPagina 25

JPEG (Deze pagina), 691.38 KB

TIFF (Deze pagina), 5.19 MB

PDF (Volledig document), 56.73 MB

l
l
j ningen zooveel mogelijk gelijkelijk in de commissie
worden vertegenwoordigd.
Bij amendement op de Huuropzeggingswet is deze redac-
tie aangenomen, om mogelijk te maken, dat door eene ver-
` mindering van het aantal leden der huureommissies en door
het splitsen in kamers deze vlugger zullen kunnen arbeiden.
Bij den algemeenen maatregel van bestuur is de samen-
stelling der huurcommissies nader geregeld als volgt:
AFF 18 De huurcommissie bestaat uit vijf leden. Dezen moe-
· t A‘_m' v‘ b' ten zijn meerderjarige Nederlanders, woonachtig in de
gemeente, waarvoor de huurcommissie is ingesteld of in
eene naburige gemeente.
ug, Onder de leden zijn één voorzitter, twee plaatsvervan-
gende voorzitters, ten minste één vertegenwoordiger van
de belangen van de huurders van woningen, en tenmin-
ste één vertegenwoordiger van de belangen der ver-
huurders van woningen. In laatstgemelde hoedanigheid
kunnen niet worden benoemd personen, eigenaar van,
of lid van het bestuur over, woningen met geldelijke
hulp van overheidswege gebouwd of gekocht, terwijl
huurders van zoodanige woningen niet benoembaar
zijn als vertegenwoordiger van de belangen der
huurders.
Niemand kan worden benoemd in meer dan ééne der
bij het voorgaand lid genoemde hoedanigheden.
Personen, benoembaar als vertegenwoordigers van de
· belangen van huurders of van verhuurders van wonin-
gen, worden, zoo mogelijk, slechts onderscheidenlijk in
‘ 2 die hoedanigheden tot lid der huureommissie benoemd.
Am 2 K·B· De bij het in werking treden van dit besluit bestaande
Eggs M“°"t huurcommissiën, welke zijn ingesteld met inachtneming
(Stsb]. . .. .
223)_ van de bepalingen van de wet en van den bij Ons besluit
` van 26 Mei 1917 (Stsbl. no. 444) vastgestelden algemee-
nen maatregel van bestuur, worden geacht te zijn in-
· `N gesteld ook met inachtneming van den algemeenen
maatregel van bestuur, zooals deze bij dit besluit is
‘ gewijzigd.
5- 23
i
An. l