HomeDe praktijk der huurcommissiewet en de huuropzeggingswetPagina 24

JPEG (Deze pagina), 723.20 KB

TIFF (Deze pagina), 5.19 MB

PDF (Volledig document), 56.73 MB

is 2 I
ef i ,
lg APM 13 huureommissie voor twee of meer gemeenten in hunne pro- ’
A A‘m‘v'b‘ vinoie (artikel 13) en tot instelling van de huurcommissie
¤ 1 eener gemeente ook voor eene andere in dezelfde provincie,
; l waar de gevallen van onredelijke huuropdrijving zich slechts
jl ` in zoodanige mate hebben voorgedaan, dat deze tevens door ·
E j A"- 12 die huuroommissie kunnen behandeld worden (artikel 12).
., 4 ‘ A‘m‘v‘b‘ De overeenkomstige bepalingen bij instelling rechtstreeks
gj Q V door B. en W. vinden hier toepassing.
’ AAN- Mb Indien in de gevallen, bedoeld bij de artikelen 6, 8, AA
{ (ZièI:‘è1:'al_%· 12 en 13, Burgemeester en Wethouders eener gemeente, · ~ ',
r j 16A_m_v_b_) waarvoor geene afzonderlijke huurcommissie is inge-
steld, van oordeel zijn dat dientengevolge de afdoening
. ,, van zaken in hunne gemeente ongewenschte vertraging
Y ondervindt, kunnen zij eene afzonderlijke huurcommis-
` sie voor hunne gemeente instellen.
_ Dit besluit treedt niet in werking vóórdat daarop de
goedkeuring van Gedeputeerde Staten is verkregen.
Am 65 Vermelding verdient ook nog artikel 65 A. m. v. B.
ë A. m. v. b.
g Q Zijn er in eene gemeente meer dan ééne huuroommis-
‘ï== sie, dan zorgen de voorzitters en plaatsvervangende
voorzitters, door op bepaalde tijden bijeenkomsten te
F ' houden of op andere wijze, in onderling overleg vast te
stellen, dat de verschillende huureommissiën in de ge-
­ legenheid zijn zooveel mogelijk gelijkheid in hare uit-
i spraken omtrent gelijksoortige aangelegenheden te be-
l trachten.
L De voorzitters regelen in onderling overleg de werk- ‘ ,_
J` wijze in de bijeenkomsten en kunnen bepalen, dat de Ar
·; secretarissen aanwezig zijn. VM
Q De Sqmm Omtrent de samenstelling der huurcommissie bepaalt het 19
L "mm"g‘ tweede lid van artikel 3 der Huurcommissiewet:
’i il
Gi A1‘¥·3,üd 2, De huurcommissie bestaat uit ten hoogste vijf leden; ‘
H°· hare samenstelling geschiedt in dier voege, dat de be-
langen van huurders en die van verhuurders van we-
. ,[ ~
.§. 22 Y
[ 1
Au.