HomeDe praktijk der huurcommissiewet en de huuropzeggingswetPagina 22

JPEG (Deze pagina), 630.19 KB

TIFF (Deze pagina), 5.21 MB

PDF (Volledig document), 56.73 MB

jv ` ‘ I
ïI · E
èI , 3
fl . . I
Evenwel kan ook éene huureommissie voor meer gemeen- I
l ten (, die niet in dezelfde provincie behoeven gelegen te zijn,) l
E Z worden ingesteld door B. en W. dier gemeenten, in onderling
= overleg, en ook kan de huurcommissie eener gemeente tevens
‘ voor eene andere gemeente worden ingesteld door B. en W. ik
g van laatstbedoelde gemeente. In het eene en in het andere I
geval is hiervoor vereiseht de goedkeuring van Gedeputeerde ,
. Staten der provincies, waarin deze gemeenten liggen, en
It ` . geldt artikel 16, lid 2, A. m. v. B., hiervoor reeds aangeliaald.
Q, . Bij A. ni. v. B. zijn daarvoor nader de volgende voorschrif-
I ten gegeven: .
Amkei s.
lt
. ä . MW 8, 9, 6 Indien Burgemeester en Wethouders van twee of
g =¤”'·^··m­v·b· meer gemeenten van oordeel zijn, dat zich in hunne
gemeenten gevallen van onredelijke huuropdrijving V
i voordoen, doch niet in voldoende mate om het instellen ·
" van eene afzonderlijke huurcommissie voor iedere ge- I
·· meente te wettigen, kunnen zij in onderling overleg eene
‘ ` huurcommissie voor alle hunne gemeenten instellen.
Het laatste lid van artikel 6 is van toepassing.
* Dit besluit treedt niet in werking vóórdat daarop de ,
‘ goedkeuring is verkmgen van Gedeputeerde Staten der I
r` f provincie (provineiën), tot welke de gemeenten be-
hooren.
{I Artikel 9. · ,
I n het geval, bedoeld bij het voorgaand artikel, wor-
den alle besluiten, de huureommissie betreffende, welke Art. è
volgens de wet of dit besluit genomen worden door 2, A­¤
i; Burgemeester en Wethouders, genomen in onderling W
overleg door Burgemeesters en Wethouders van de be-
trokken gemeenten.
E , Artikel 6. f Art,
I.; Indien Burgemeester en Wethouders van oordeel zijn A°m
dat zich in de gemeente gevallen van onredelijke huur- Art
20 A. m.

l
II ‘*»