HomeDe praktijk der huurcommissiewet en de huuropzeggingswetPagina 20

JPEG (Deze pagina), 661.62 KB

TIFF (Deze pagina), 5.27 MB

PDF (Volledig document), 56.73 MB

lt l
si
li Ti
' § 3. De Huurcommissie.
lt
Y . Art- ï$rH‘>· Al hetgeen betreft de instelling, de samenstelling, de taak
” en de werkwijze der huuroommissie, is bij artikel 13 der wet
g - voor zoover daarin niet bij de wet zelf is voorzien ­-
. overgelaten aan eene nadere regeling bij algemeenen maat-
regel van bestuur. Deze laatste is vastgesteld bij K. B. van
2 Mei 1917 (Stsbl. no. 444), gewijzigd bij K. B. van 28 Maart Art.
71 1918 (Stsbl. no. 223). A·m­`
_ 2䔧$ï{g';8- De bepalingen omtrent de instelling der huuroommissies
'Hènl ’ zijn eene uitwerking van de in artikel 3 der Wet neergelegde
E , beginselen:
1
De huuroommissie wordt in iedere gemeente, waarin
naar het oordeel van Burgemeester en Wethouders of
‘ I van Gedeputeerde Staten daartoe aanleiding bestaat, Y
door Burgemeester en Wethouders ingesteld. Haar
werkkring omvat de woningen in de gemeente harer AA"-
vestiging. Met goedvinden van Gedeputeerde Staten kan ‘ m'
A ï echter ééne huuroommissie voor meer gemeenten en
·­·, kunnen meer huurcommissiën in ééne gemeente wor-
den ingesteld. De instelling van eene huuroommissie
_; voor meer gemeenten geschiedt door Burgemeesters en,
.’ Wethouders dier gemeenten in onderling overleg. '
^d
Het staat dus in de eerste plaats ter beoordeeling van ;
Burgemeester en Wethouders, of voor hunne gemeente,
wegens het zich voordoen van gevallen van onredelijke huur-
opdrijving, aanleiding bestaat, om ééne of meer huuroom- S
missies in te stellen, en ook de opheffing van ééne of meer
harer is aan hen overgelaten volgens artikel 15 A. m. v. B. Af:
Art- 15 Burgemeester en Wethouders kunnen eene of meer
lj A·‘“·""b‘ huurcommissiën opheffen, indien het te voorzien is,
Q 1 18 Q
E àë