HomeDe praktijk der huurcommissiewet en de huuropzeggingswetPagina 19

JPEG (Deze pagina), 532.73 KB

TIFF (Deze pagina), 5.16 MB

PDF (Volledig document), 56.73 MB

I
ï r
Onder de beperkte toepasselijkheid der wet, vóór de daar-
V ‘ Am 4 Hd2 aan door de Huuropzeggingsrvet gegeven uitbreiding, was
i Oud’Hc ’ eene bepaling noodig in dezen zin:
Art. 41 oud
A·m·'·b­ Wordt als de huurprijs van 1 Januari 1916 geschat
` eene som, hooger dan het in artikel 10, 1e., der wet be-
. doeld bedrag, dan blijft in de uitspraak der huurcom­
missie vermelding van den geschatten huurprijs
t- achterwege. De huurcommissie geeft eene beslissing
volgens onderstaand model:
;­ De Huurcommissie te .................. ;
Gezien het verzoekschrift van ........ te ......
t ter bekoming van schatting (of: Ambtshalve schat-
f tende) den huurprijs van 1 Januari 1916 van de
woning, gelegen ........................ ;
» Overwegende, dat genoemde woning vóór of op
· 1 Januari 1916 niet is verhuurd geweest en dat in `
` de (oi: in het gedeelte der) gemeente, waar de
woning gelegen is, de Huurcommissiewet slechts
van toepassing is ten aanzien van woningen, welker
huurprijs, per weèk berekend, ten hoogste f ......
bedraagt;
Q Geschat hebbende den huurprijs van 1 Januari
1 1916 van genoemde woning en dientengevolge van
. oordeel zijnde, dat deze niet behoort tot de soort
1 van woningen, bedoeld bij artikel 10 der wet;
nu Verklaart dat de wet ten aanzien van de woning,
O in het verzoekschrift genoemd, niet van toepas-
sing is.
[ De Huurcommissie voornoemd,
(onderteekening).
17

wilg` ?