HomeDe praktijk der huurcommissiewet en de huuropzeggingswetPagina 18

JPEG (Deze pagina), 715.60 KB

TIFF (Deze pagina), 5.16 MB

PDF (Volledig document), 56.73 MB

I
1 I
t I
al commissie, zoo zij voorlichting noodig oordeelt, een of V
meer harer leden opdragen een onderzoek in te stellen en ( Arm
J verslag uit te brengen. ( oud
Art.
1 Voor dit verzoekschrift kan dit model gebruikt worden: Z A·¤
AFF 36 De ondergeteekende (voluit geschreven naam en voor-
A' m‘v‘b' namen en beroep van den verzoeker) wonende te (vol- l
{F ledige opgave van de woonplaats) deelt bij deze aan de _
A Huurcommissie te (naam der gemeente, of aanduiding l
· van het deel der gemeente, waarvoor de huurcommissie ,
H is ingesteld) mede, dat hij vóór de instelling der huur- ï_
° commissie (vóór het in werking treden der Huuropzeg- A
E gingswet) immers onder dagteekening van (datum,
X gelegen tusschen 1 Januari 1916 (1918) en den dag, Y
pl waarop de huurcommissie is ingesteld (waarop de `
Y Huuropzeggingswet in werking is getreden), als ver- %
tg huurder eene overeenkomst heeft aangegaan voor het (
gg gebruik van de woning, gelegen (aanduiding van straat,
nummer, enz.), welke vóór of op 1 Januari 1916 (1918)
niet verhuurd is geweest, weshalve hij overeenkomstig
t het bepaalde bij art. 2, tweede lid, der Huurcommissie-
5; wet de Huurcommissie verzoekt den huurprijs van 1 Ja-
nuari 1916 (1918) van die woning te schatten. `
(Onderteekening en dagteelcening (
T van het verzoekschrift.) 1
il 1
` De bereidverklaring tot huurverlaging, waarvan sprake is gx
Ji in artikel 2 der wet moet ten opzichte van deze woningen
.Ii= geschieden binnen eene maand na den dag, waarop omtrent
de schatting bij einduitspraalç is beslist. l'
Verzuimt de verhuurder de schatting te vragen, dan ligt
het op den weg van den huurder dit te doen, zoo de huur-
commissie niet ambtshalve den huurprijs heeft geschat. De
E; huurverlaging treedt in dit geval automatisch in, zonder
bereidverklaring van den verhuurder.
Am. 28, De in artikel 2 der wet bedoelde huurverlaging vangt aan
Hd 1, 4(lïïd te werken op den eersten dag na afloop van de maand, bin- ·
ä•ï‘;4‘;_]ä? nen welke de bereidverklaring moet zijn gedaan. _
16
dll
_ I