HomeDe praktijk der huurcommissiewet en de huuropzeggingswetPagina 17

JPEG (Deze pagina), 666.20 KB

TIFF (Deze pagina), 5.16 MB

PDF (Volledig document), 56.73 MB

ll
werking treden der Huuropzeggingswet) zich jegens den
y huurder bereid te verklaren den huurprijs te verlagen tot
dien van 1 Januari 1916 (1918) of wel tot den eersten huur-
° Art. 44, lid prijs bij nieuw-gebouwde woningen, na 1 Januari 1916 (’18)
1, A·m·'~'·b· voor het eerst in gebruik genomen.
. Woningen, welke op 1 Januari 1916 (1918) reeds beston-
. den, doch vóór of op dien dag niet zijn verhuurd geweest,
* moeten in dit geval teruggebracht worden tot den door de
huurcommissie geschatten huurprijs van dien dag. De ver-
j huurder van deze woningen moet zich dus ook in dit geval
steeds tot de huurcommissie wenden om schatting van den
‘ huurprijs te verzoeken, onverschillig of hij eenen eventueel
{ hoogeren huurprijs vragen wil of niet.
j Art. 35 A. Hij die in eene gemeente, waarvoor eene huurcom-
Y m·"·b· missie is ingesteld, vóór den dag dier instelling (vóór
g het in werking treden der Huuropzeggingswet) eene
1 woning verhuurd heeft, die vóór of op 1 Januari 1916
t (1918) niet is verhuurd geweest, wendt zich, [onafhan-
rï kelijk van de huurwaarde der woning,] binnen eene
; maand na die instelling (na het in werking treden der
; Huuropzeggingswet) tot de huurcommissie met het
schriftelijk verzoek den huurprijs van 1 Januari 1916
, (1918) van die woning te schatten.
De verplichting van het eerste lid vervalt, indien de
> huurcommissie den huurprijs van 1 Januari 1916
(1918) reeds, hetzij op verzoek van den huurder, hetzij J
fi ambtshalve, heeft geschat.
Over het verzoek van den huurder om schatting zie men
hieronder.
Art 61, Hd Omtrentambtshalve schatting bevat artikel 61 A. m. v. B.
1,A. m. v. b. deze bepaling:
{ De huurcommissie gaat slechts dan over tot schat-
.Q ting ambtshalve van den huurprijs van 1 Januari 1916
(1918) van eene woning, die vóór of op dien dag niet is
verhuurd geweest, indien die schatting voor de uitvoe-
" , ring der wet noodzakelijk is; in dat geval zal de huu·r-
15
lk, j