HomeDe praktijk der huurcommissiewet en de huuropzeggingswetPagina 16

JPEG (Deze pagina), 726.53 KB

TIFF (Deze pagina), 5.16 MB

PDF (Volledig document), 56.73 MB

··­-­·~···~··r--···"‘·‘·"_‘-"""‘""‘"""""""‘~""'”"`"`”'_WrJ J
" `
( l Am 31 A- Hij die in eene gemeente, waarvoor eene huurcom-
m' v‘b‘ missie is ingesteld, voor het eerst eene woning wil ver-
huren, welke vóór of op 1 Januari 1916 (1918) niet is g
verhuurd geweest, wendt zich, [onafhankelijk van de ( Art.»
‘ huurwaarde der woning,] vooraf tot de huurcommissie 1= A·‘
W met het schriftelijk verzoek den huurprijs van 1 Januari .
1916 (1918) van die woning te schatten. .
De verplichting van het eerste lid vervalt, indien de *
huurcommissie den huurprijs van 1 Januari 1916
(1918) reeds ambtshalve heeft geschat. j
· Deze aanvrage moest reeds vóór de uitbreiding der Huur-
commissiewet in ieder geval geschieden, onafhankelijk van .
de huurwaarde der woning. Dat zij vooraf gedaan moet
worden, houdt in, dat vóór de beslissing der huurcommissie Am
de huurovereenkomst niet gesloten mag worden. F m_
`t< Art 32 A- Het volgende artikel geeft voor dit verzoekschrift onder-
m‘v‘b' staand model, waarvan het gebruik evenwel niet verplich- `
tend 1s:
fbi De ondergeteekeude (voluit geschreven naam, voornamen ‘
en beroep van den verzoeker), wonende te (volledige opgave ï
van de woonplaats), verzoekt de Huurcommissie te (naam J
_ der gemeente of aanduiding van het deel der gemeente, waar- ä
voor de huurcommissie is ingesteld) den huurprijs van
1 Januari 1916 (1918) te schatten van de woning, gelegen
(aanduiding van straat, nummer enz.), welke vóór of op ‘
1 Januari 1916 (1918) niet is verhuurd geweest.
Dit verzoek geschiedt, omdat verzoeker de woning thans
eg? wenscht te verhuren.
lg? (Onderteekening en dagteekening
van het verzoekschrift.) Q
Deze regel is ook aangenomen voor woningen, die reeds
vóór de instelling der huurcommissie (vóór het in werking ‘
treden der Huuropzeggingswet) en na 1 Januari 1916 {
(1918) zijn verhoogd. [
Art. 2, 1id1 Artikel 2, alinea 1, der Huurcommissiewet geeft uitdruk- i
€¤ 2, HC- kelijk de bevoegdheid aan deze verhuurders om binnen
ééne maand na die instelling (binnen ééne maand na het in "
14
E
l it,