HomeDe praktijk der huurcommissiewet en de huuropzeggingswetPagina 14

JPEG (Deze pagina), 717.00 KB

TIFF (Deze pagina), 5.16 MB

PDF (Volledig document), 56.73 MB

.»gl ll
3Q de instelling der huurcommissie (vóór het in werking
treden der Huuropzeggingswet) verhuurd heeft, of
"5 daarna verhuren wil, onder andere verplichtingen dan .
c` die, waartoe hij of de huurder krachtens het Burgerlijk
' Wetboek gehouden is (b.v. doordat dan in den huurprijs T
begrepen is de huurprijs van andere zaken of eenige ä
andere vergoeding, zooals o.a. de belooning voor te ver- j App
richten diensten, het loon voor te verrichten arbeid of r
de koopprijs van te leveren zaken, dan begroot de huur-
commissie den huurprijs van de woning alleen en houdt
vg met die begrooting rekening bij de beoordeeling of de
hoogere huurprijs redelijk is. i
In het algemeen wijzen wij ten slotte nog op de redactie
van artikel 1 der wet, waar van eene vergoeding voor het
gebruik van eene woning, ,,onder welken naam of in welken Art
vorm o0k", gesproken wordt, die alle mogelijke gevallen van
ontduiking der wet ondervangt, ook dat, waarbij de huurder
zoogenaamd voor het recht om te blijven wonen of om de
woning te mogen huren, eerst eene som ineens betalen moet.
Hi; moet.
De Huurcommissiewet onderscheidt drie soorten van
gl woningen: `
10. die, welke reeds vóór of op 1 Januari 1916 (1 Januari
1918) verhuurd waren;
20. die, welke op 1 Januari 1916 (1918) reeds bestonden, ä
doch vóór of op dien dag niet verhuurd zijn geweest; {
Eene woning, die op 1 Januari 1916 (1918) niet ver-
Art. 29 A. huurd was, wordt voor de toepassing van dit besluit Q
m- "·b· geacht ook vóór dien dag niet verhuurd te zijn geweest,
indien blijkt, dat zij zóó vele jaren vóór genoemden dag
niet verhuurd is geweest, dat, ook al was de laatste ,
huurprijs bekend ,het bedrag daarvan voor het bepalen
van de normale huurwaarde der woning op 1 Januari
1916 (1918) niet een geschikte maatstaf zou kunnen
er . 1 .
30. nieuw-gebouwde woningen, na 1 Januari 1916 (1 Ja-
nuari 1918) voor het eerst in gebruik genomen. j
zn -­­-­­--- .5
12 li

si
*1