HomeDe praktijk der huurcommissiewet en de huuropzeggingswetPagina 12

JPEG (Deze pagina), 685.65 KB

TIFF (Deze pagina), 5.12 MB

PDF (Volledig document), 56.73 MB

3. Deze wel is echter niet van toepassing ten aan- ,-
zien van woningen, verhuurd met bouw- of weilanden,
kweekerijen, teellanden en dergelijke landerijen.
De Huuroommissiewet is hierdoor van toepassing op
dezelfde woningen als de Huuropzeggingswet, althans in
lt de gemeenten, waarvoor eene huurcommissie is ingesteld,
en met dien verstande, dat in artikel 5, lid 3, van laatst-
genoemde wet ook zijn uitgezonderd dienstwoningen, welke
door een publiekrechtelijk lichaam of krachtens een door ` A tt
V den Minister van Waterstaat goedgekeurd arheidsreglement nl
ter beschikking worden gesteld. · "
Men zie op dat artikel hierachter.
De uitzonderingen betreffen woningen, die een min of
meer onbelangrijk onderdeel van het geheel van het ver-
huurde uitmaken, en waarbij de huurprijsopdrijving en de ­
woningnood zich niet zoo sterk doen gevoelen.
T Art 13a hd Vïorrdle toepäsiselijlkïeid der wet is ook van beteekenis het 1
1, Ha eers e 1 van 1 ar 1 e .
1. Onder huur en verhuur verstaat deze wet iedere.
overeenkomst, onder welken naam of in welken vorm
ook aangegaan, die ten doel heeft het ten gebruike
verkrijgen en verstrekken van eene woning.
Art- 2 en 3 Daarbij sluit zich thans aan artikel 2 van het Kon. Be-
A·m·"·b‘ sluit van 26 Mei 1917 (Stsbl. no. 444) tot vaststelling van
den algemeenen maatregel van bestuur, bedoeld bij art. 13
.*2 der Huurcommissiewet:
In dit besluit duiden de woorden, welke betrekking
1 hebben op de overeenkomst van huur en verhuur, zoo- t
als bijv. ,,huurder", ,,huurprijs", op iedere overeenkomst 1
ten aanzien waarvan de wet van toepassing is.
En artikel 3:
In dit besluit wordt onder ,,verhuurder" ook verstaan Art-
gj hij die voornemens is als zoodanig eene overeenkomst m·
aan te gaan, zooals bedoeld bij het voorgaand artikel.
il Deze bepalingen zouden ook in de wet niet misplaatst
10 · L

ïê
l,
il