HomeDe praktijk der huurcommissiewet en de huuropzeggingswetPagina 11

JPEG (Deze pagina), 668.28 KB

TIFF (Deze pagina), 5.12 MB

PDF (Volledig document), 56.73 MB

Y- Gebruik is gemaakt van de bevoegdheid om bij algemeenen
E maatregel van bestuur (K. B. van 26 Mei 1917, Stsbl.
§ no. 443) voor bepaalde gemeenten en gedeelten eener ge-
i meente eenen hoogeren maatstaf te bepalen.
1 De vraag is gedaan, of alleen weekwoningen onder de
; wet vielen. De woorden per week berekend zijn echter dui-
Q delijk. Jaar- en maandhuren worden herleid tot weekhuren
Z ter beantwoording van de vraag, of de wet van toe-
K passing is. `
’ Alleen naar de tabel der kieswet is verwezen, niet naar de
° bepalingen van artikel 2 dier wet betreffende het gebruik
van die tabel tot vaststelling van kiesbevoegdheid, niet voor
• de herleiding van maand- en jaarhuren tot weekhuren, die
daar geschiedt door deeling met 4 en 50. De Hooge Raad
heeft n.l. in het belang der wet gecasseerd een vonnis van
den Kantonrechter te ’s Hertogenbosch, waarbij deze weg
gevolgd was, en bepaald, dat jaarhuur moet worden be-
rekend op 521/7 week {W. v. h. R., no. 10216). ‘
In artikel 10 der Huurcommissiewet ontbrak eene bepaling
van wat onder woning is te verstaan. Dat heeft tot verschil
_ van opvatting aanleiding gegeven, en hoewel de Minister van
Binnenlandsche Zaken in antwoord op een schrijven van
eene der huurcommissies heeft meegedeeld, dat onder
woning ook is te begrijpen een perceelsgedeelte, dat onder-
verhuurd wordt (De Gemeenteraad, Augustus 1917), komt
ons de veronderstelling, gegrond op eigen ervaring, gewet-
tigd voor, dat van de talrijke onderverhuringen aan vreem-
delingen als anderszins niet vele verhoogingen in huurprijs,
T die daarvoor in de termen vallen, onder de oogen der huur-
g commissies zijn geweest. Het is daarom van belang uitdruk-
Q kelijk de aandacht te vestigen op het nieuwe artikel 13a
3 Art.13a,1id d.er Huurcommissiewet:
i 2 en 3, Hc.,
Art. 7 Ho. 2. Onder woning verstaat deze wet ieder perceel
1 met een of meer woonvertrekken, zoomede ieder als
1 woning ingericht gedeelte van een perceel, dat afzon-
7 derlijk wordt verhuurd.
L, { 9