HomeDe praktijk der huurcommissiewet en de huuropzeggingswetPagina 10

JPEG (Deze pagina), 717.29 KB

TIFF (Deze pagina), 5.12 MB

PDF (Volledig document), 56.73 MB

t ' Artikel 8. ,­
· Waar het geldt woningen, ten aanzien waarvan de Huur- ·
commissiewet eerst door het in werking treden dezer wet T
van toepassing wordt, wordt de Huurcommissiewet aldus ‘
toegepast, dat in plaats van ,,1 Januari 1916" wordt gelezen *
,,1 Januari 1918". Voorts wordt, waar het die woningen
geldt, artikel 2 der Huurcommissiewet aldus toegepast, dat Q
in gemeenten, waarvoor bij het in werking treden dezer wet
reeds eene huurcommissie was ingesteld, in plaats van `
het tijdstip van de instelling van de huurcommissie wordt J
, genomen, dat van het in werking treden dezer wet, en dat in °
v plaats van ,,16 October 1916" wordt gelezen ,,1 Januari
1918". .
ä Daar dus de huurcommissie bij de heoordeeling ook van
volgende verhoogingen verschil moet maken tusschen de
woningen, waarop de wet van den aanvang af van toepas-
1 sing is geweest, en die, waarop zij eerst door de Huuropzeg-
gingswet van toepassing is geworden, moeten wij nog uit-
Art- 10 Hc­ drukkelijk vermelden, welke woningen artikel 10 oud onder
gi de wet gebracht heeft, n.l.: behoudens de verplichting om
voor alle woningen, die 1 Januari 1916 reeds bestonden,
§ doch vóór of op dien dag niet verhuurd zijn geweest, schat-
ting van den huurprijs te vragen:
1o. woningen, die op, of laatstelijk vóór, 1 Januari 1916
’ verhuurd zijn voor een huurpijs, per week berekend, van ten
hoogste viermaal de som, voor de gemeente of het gedeelte
J der gemeente, waarin de woning gelegen is, vermeld in de
’ tabel, bedoeld in de artikelen 1 en 2 der kieswet;
9 2o. woningen, vóór of op 1 Januari 1916 niet verhuurd ·
geweest zijnde, waarvoor door de huurcommissie op verzoek §
, van den verhuurder of van den huurder of wel ambtshalve i
gg een huurprüs is geschat van ten hoogste het bedrag, bedoeld 2 Art
onder 10; ` gft?
30. nieuw gebouwde woningen, na 1 Januari 1916 voor
het eerst in gebruik genomen, welke voor het eerst zijn ver- A
jg huurd voor ten hoogste het bedrag, bedoeld onder 1o. l
tl
il 8 «·