HomeDe uitwerking van het nieuwe art. 192 der grondwetPagina 96

JPEG (Deze pagina), 912.97 KB

TIFF (Deze pagina), 7.91 MB

PDF (Volledig document), 110.98 MB

nl ·
gl
‘ï
1

li

het schoolartswezen, dat de gegevens die deze zal verschaffen
if en de belangstelling erdoor gewekt, krachtige uitwerking
zal hebben op de verbetering der hygiënische toestanden en
daarmede van de resultaten van het onderwijs. Ook in andere
lj, opzichten dan de genoemde (vacantiekolonies, openlucht-
scholen) acht zij op den duur nog belangrijke uitbreiding
noodig, zonder dat deze zaken echter naar har-e meening reeds
thans onderwerpen van vollediger regeling zouden kunnen
uitmaken.
gil? De Commissie is overtui d dat de kosten aan dit onder-
., .. g » .
deel van het onderwijs te besteden, ruimschoots gedekt zullen
worden door de uitkomst: een sterker en beter ontwikkelde
bevolking. /Vil men het pauperisme bestrijden, dan dient
men het bij den wortel aan te vatten. De armste kinderen
wegens hun armoede van het onderwijs uit te sluiten, kan
jg slechts het voortduren der armoede bevorderen.
7«’ellicht van nog grooter beteekenis dan de in het
F; bovenstaande behandelde vragen, is de regeling van den
Etl kinderarbeid voor een behoorlijke werking der leerplichtwet.
Wanneer in den vervolge de leerplichtige leeftijd, naar
onze Commissie hoopt en vertrouwt, aanzi·enlijk zal worden
verhoogd, zal deze vraag nog veel klemmender worden dan
tot nu toe. Alle deskundigen zijn het er over eens, dat een
){, •. · . •
belangrijke verscherping van de bepalingen op den kinder-
arbeid voor dit doel dringen·d noodzakelijk is. Het congres
gl voor kinderbescherming, in IQI3 gehouden, heeft tal van
láelangrijke gegevens daarover verschaft in zijn omvangrijk
jg, apport over den Kinderarbeid in Nederland en·het Buiten-
jï; land. Het komt onze Commissie daarom onnoodig voor hier
Eg in uitvoerige beschouwingen over dit onderwerp te treden.
Q; Zij meent naar dezen arbeid te kunnen verwijzen en hier
te kunnen volstaan met het formuleeren der navolgende
wenschen.
Opdat het onderwijs voldoende tot zijn recht komt behooren
. de bestaande bepalingen omtrent kinderarbeid belangrijk ver-
scherpt te worden en wel door:
Eg a. Een absoluut verbod van allen arbeid van kinderen van
leerplichtigen leeftijd, met uitzondering van lichten arbeid
gl voor huiselijke diensten of lichte hulp in land- of tuinbouw,
: wanneer die diensten of die arbeid verricht worden ten bate
van het gezin, waartoe het kind behoort. Het spreekt vanzelf,
dat in verband daarmede de landbouwverloven uit de leer-
pliehtwet behooren te vervallen. Overgangsmaatregelen om

li
ls
li
I.
li I

jl
ll _,