HomeDe uitwerking van het nieuwe art. 192 der grondwetPagina 93

JPEG (Deze pagina), 955.49 KB

TIFF (Deze pagina), 7.93 MB

PDF (Volledig document), 110.98 MB

Q1
kelijk van de naburige, het hygiënisch schooltoezicht regelt.
Men zou dan tot overeenkomsten bij contract tusschen nabu-
rige gemeenten moeten komen, en gewoonlijk tusschen een
vrij groot aantal gemeenten, gelijk ook de Ned. Vereeniging
voor schoolartsen in haar desbetreffend vlugschriftje als
gj mogelijk aanbeveelt. Evenwel schijnt de kans op een alge-
meene regeling in dezen zin, zoo men den aard van vele
plattelandsbesturen in aanmerking neemt, niet zeer groot te
zijn. Daarentegen ligt een uitnem·ende regeling onmiddellijk
voor de hand, zoo men het door onze Commissie aanbevolen
ig stelsel der schoolraden aanvaardt. Er zou dan bepaald kun-
nen worden, dat een van de leden van het bestuur van
den schoolraad medicus behoort te zijn en aan het hoofd
staat van het medisch-hygiënisch schooltoezicht in het di-
E, strict. Hij zou zich in zijn district moeten laten bijstaan
Q, door zooveel schoolartsen als de omstandigheden vorderen.
Het is wenschelijk, dat uit de verordening, regelende de in-
ïï structies dezer schoolartsen, duidelijk blijkt, dat behandeling
ii van schoolkinderen of onderwijzers niet op hunnen weg ligt,
~ doch dat hun taak zich uitsluitend bepaalt tot voorlichting
j, van ouders, onderwijzers en schoolautoriteiten.
jg Behalv·e de aanstelling der schoolartsen behoort aan de
schoolraden of zoo deze ontbreken, aan de gemeenteraden,
il naar het oordeel onzer Commissie door de wet de verplich-
ting opgelegd te worden, tot het maken van verordeningen
betreffende het hygiënisch toezicht op de kinderen, de onder-
wijzers, voor zoover ziekte van dezen gevaar bij het onderwijs
ll kan oplev·eren (besmettelijke ziekte, bacillendragers), en de
schoolgebouwen. Deze verordeningen behooren te gelden
niet alleen voor de openbare en de uit de openbare kas
bekostigde bijzondere scholen in het schooldistrict, maar ook
gl voor eventueel niet gesubsidieerde scholen. Zij behoort voorts
maatregelen te bevatten betreffende het schoolbezoek in ver-
3 band met besmettelijke ziekten of eischen van hygiëne en
zindelijkheid. In dit verband acht onze Commissie aanvulling
lf der bepalingen van de leerplichtwet, _gewenscht. Thans
l immers worden herhaaldelijk plaatselijke verordeningen op
* hygiënische maatregelen, bijv. onitrent het knippen van het
j hoofdhaar bij hoofdziekten of verontreiniging, krachteloos
. gemaakt, door dat zij geen poenale sanctie verkrijgen. Villen
de oud-ers de verordening niet naleven, dan houden zij het
kind eenvoudig thuis en het is zeer moeilijk om hen dan tot
een andere houding te nopen. De Commissie zou daarom de
9 leerplichtwet aldus uitgebreid wenschen te zien, dat niet