HomeDe uitwerking van het nieuwe art. 192 der grondwetPagina 92

JPEG (Deze pagina), 820.45 KB

TIFF (Deze pagina), 7.93 MB

PDF (Volledig document), 110.98 MB

1
l,


90

ir:
[•_»
ll
HOOFDSTUK IV.
tx
lt -~-e
itt l
Si ä
SOCIALE VRAGEN IN VERBAND MET DE SCHOOL.
.
§ 17. Hygiënische vrag·en. Kinderarbeid.
De overtuiging, dat de school niet alleen aan de bevordering
van het geestelijk, maar ook van het lichamelijk welzijn der
gl leerlingen behoort dienstbaar te worden gemaakt, is in de
laatste tientallen van jaren meer en meer algemeen geiworden.
In theorie zal dan ook niet licht beufwijfeld worden, dat een Q
behoorlijk medisch-hygiënisch schooltoezicht niet mag ont- ii
breken. De praktijk evenwel is op veel punten nog zeer bij E
if; die theorie ten achter. De beste vorm van medisch-hygië- I
nisch toezicht, geregelde controle door een schoolarts, is nog
slechts op zeer weinig plaatsen ingevoerd.
Het komt onze Commissie voor, dat verbetering hier drin- ll
lf gend gewenscht is. Zij zou het instituut van den schoolarts
voor alle scholen door de wet willen zien voorgeschreven.
tl, Hier rijst ·dan de vraag of gde schoolarts een ambtenaar behoort
te zijn, die zich geheel aan deze taak wijdt, dan wel een g-e-
jj neesheer, die den schooldienst als bijbetrekking naast zijn
praktijk waarneemt. Ongetwijfeld verdient de eerste vorm de
voorkeur. Niet alleen omdat deze tijdroovende functie alleen
naar alle eischen vervuld zal kunnen worden door iemand
die zich daaraan geheel kan geven, maar ook omdat vooral
gi in kleinere plaatsen en op het platteland gemakkelijk moei-
jl; lijkheden zouden ontstaan voor den schoolarts, tevens prac-
jjg tiseerend geneesheer, die de kinderen uit de praktijk zijner Q
lj! collega.’s op school zal hebben te onderzoeken. Ook dreigt j
fi daarbij het gevaar, dat de schoolarts niet geheel vrij zal staan ,
E`? tegenover de ouders der kinderen, wier huisarts hij is. Moet j
dus aan een stelsel van vaste schoolartsen de v·oorkeur wor-
den gegeven, het spreekt vanzelf, dat een algemeene regeling, ` §;
waarbij de schoolarts geen particuliere geneeskundige prak- ij
gif tijk uitoefent, een onmogelijkheid wordt, zoolang men blijft Il
bij het thans heerschende stelsel dat elke gemeente onafhan­
rl,
ill
ll;