HomeDe uitwerking van het nieuwe art. 192 der grondwetPagina 91

JPEG (Deze pagina), 872.66 KB

TIFF (Deze pagina), 7.90 MB

PDF (Volledig document), 110.98 MB

89
van den Minister, na advies van den Onderwijsraad of wel
een beslissing van dien Raad zelf, de meest geschikte op-
lossing.
Wordt volgens het bovenstaande de wetgevende macht in
de school aan de schoolvergadering opgedragen, naar de
meening van de meerderheid der Commissie behoort de
uitvoerende macht te blijven berusten bij één tot dit ambt door
de Overheid benoemd hoofd der school. Tot zijn taak behoort
dus allereerst het to‘ezicht op het naleven van wet en veror-
dening en van de door de schoolvergadering genomen be-
sluiten, voorts de afdoening der dagelijksche zaken, en de
administratie d-er school. Omtrent de grenzen dezer uitvoe-
rende macht en haar wijze van uitoefening zouden bij alge-
meenen maatregel van bestuur nadere regelen moeten worden
gesteld. Op die wijze behoort tevens voorzien te worden in
de wijze van oplossing van geschillen, die mochten rijzen
omtrent de grenzen van wetgevende en uitvoerende macht,
· bijv. wanne·er de besluiten der schoolvergadering naar haar
meening niet in den geest der genomen besluiten zouden
worden uitgevoerd. In dit geval b‘ehoort de schoolvergadering
het r-echt te hebben zich om redr·es te wenden tot d­e betrokken
autoriteiten.
ln dit verband is ook besproken de vraag van disciplinaire
straffen.
Eenstemmig meent de Commissie, dat schorsing als disci-
plinaire maatregel voor -den onderwijzer onaannemelijk moet
worden geacht. De onderwijzer, die geschorst is geweest,
bezit niet meer het zedelijk overwicht, dat voor zijn ambt
noodzakelijk is. Daarom zijn als disciplinaire straffen, die
aan het ontslaan voorafgaan, alleen te aanvaarden: 1e. de
mondelinge waarschuwing, 2e. de schriftelijke berisping. Van
beide behoort beroep open te staan op een hooger college.
Natuurlijk sluit het verwerpen van schorsing als disci-
plinairen maatr·egel niet uit, dat aan een onderwijzer, die zich
aan een ernstig vergrijp heeft schuldig gemaakt, (men denke
aan misdrijf tegen de zeden,) de toegang tot de school zou
¤« kunnen worden ontzegd, in afwachting dat ontslag zal worden
ll uitgesproken. In dit geval heeft men echter niet te doen
[Q met schorsing als disciplinairen maatregel.
I