HomeDe uitwerking van het nieuwe art. 192 der grondwetPagina 90

JPEG (Deze pagina), 970.49 KB

TIFF (Deze pagina), 7.90 MB

PDF (Volledig document), 110.98 MB

1
I

älï
fl

El
der vergaderingen moeten steeds voor hen ter inzage liggen.
Voor zoover de genoemde onderwerpen zaken betreffen,
E, waarvoor een uniforme regeling voor alle scholen in één
gemeente gewenscht is, dienen zij geregeld te worden door
een vergadering der gezamenlijke personeelen of van afge-
vaardigden dier personeelen. Waar een normale verhouding
bestaat tusschen de schoolvergadering en haar voorzitter, zal
het voor de hand liggen dat deze door de vergadering tot haar
afgevaardigde wordt gekozen. De Commissie zou echter geen
wettelijke verplichting daartoe willen zien vastgesteld. Hoezeer
echter door een dergelijke vergadering naar overeenstemming
gestreefd behoort te worden, toch acht de Commissie een
te sterke uniformiteit, bijv. op het gebied van leerplannen
of leermiddelen, niet gewenscht.
Y. De regeling van zaken, die niet uitsluitend interne school-
gi aangelegenheden betreffen, maar die ingrijpen in het sociale
leven, zooals regeling van schooluren, schooltijden, vacan-
ties, behoort niet door de schoolvergadering, maar door de
ig autoriteiten uniform getroffen te worden, en dit te meer, daar
het hier ook zaken geldt, die mede de arbeidsvoorwaarden van
het pïïsoneeldraken. dEv§nvpel·konät het de C-ommissied ge-
is wensc voor · at aan e es issmg i er autoriteiten een a vies
der schoolvergadering vooraf ga. Ten opzichte van de vast-
stelling van het leerplan en der leervakken en van de ver-
deeling der klassen, behoort dus -o.a. de bevoegdheid, in
art. 21 der wet aan het hoofd der school toegekend, over
gg te gaan op de schoolvergadering. Die bevoegdheid is echter
li in de vigeerende wet niet duidelijk omschreven. Immers de
‘; regeling, door de hoofden der scholen opgemaakt, wordt
onderworpen aan de goedkeuring van Burgemeester en Wet-
iïëäïäïä 'ê§lJïi?aï‘”ï€ d§ê§Lïï§äEE?1?§ääëE€‘gifrgrïlïfêuäàï
iä niet wordt verkregen en het hoofd der school weigert
h-et initiatief te nemen tot een andere regeling. Deze
gg bepaling heeft in de praktijk niet tot groote moeilijk-
heden aanleiding gegeven, en onze Commissie verwacht,
dat ook in de toekomst overeenstemming zal worden
verkregen. Toch schijnt het haar gewenscht dat de wet een ii
bepaling bevat -omtrent de wijze waarop gehandeld zal moeten ii
gj worden wanneer op besluiten der schoolvergaderingen betref- [Q
fende hier genoemde punten geen goedkeuring van B. en W.
ri en van ·d·en districtsschoolopziener zou worden verkregen, 2
en ook geen andere regeling met hun goedkeuring tot stand ’
E; te brengen is. In dat geval acht de Commissie een beslissing »
H E
ll T
il
fï ·
lg
ii

gi