HomeDe uitwerking van het nieuwe art. 192 der grondwetPagina 84

JPEG (Deze pagina), 860.14 KB

TIFF (Deze pagina), 7.90 MB

PDF (Volledig document), 110.98 MB

J *
E «

82
Wij vermelden daarom slechts, dat de daar genoemde 3.
stroomingen ook hier bestonden. Terwijl enkele leden van
nieening waren, dat een afzonderlijke salarisregeling voor j
lj de hoofden gewenscht is, in dien zin, dat het beginsalaris Z
lj, van het hoofd der school steeds hooger moet zijn dan het E
eindsalaris van de aan dezelfde school verbonden onderwij­ f
zers, zoodat hun salaris vast te stellen ware op f 3ooo à f4ooo,
meenden andere leden, dat aan het hoofd der school slechts
een toelage behoort te worden gegeven voor de meerdere
diensten, die hij verricht. Zij wenschen die toelage op f2oo
te zien gesteld.
De meerderheid der Commissie, hoewel met de laatste leden
{ij van meening, dat geen afzonderlijke salarisregeling voor de
hoofden van scholen gewenscht is, acht evenwel een toelage
van {200 te gering. Zij meent, dat de wet zal moeten be- "
jl; palen, dat aan de hoofden een toelage van tenminste fgoo
behoort te worden toegekend.
Ten opzichte der vakonderwijzers, voor zoover die onder
* de nieuwe opleiding nog noodig zullen zijn, acht de Com- j
ij missie een bezoldiging per lesuur aangewezen. Zij meent dat ä
die bezoldiging naar denzelfden maatstaf als de salarissen l
PT?. der overige onderwijzers met hetzelfde aantal dienstjaren moet j
gl; worden vastg­esteld.
Eén van de leden der Commissie zou onderscheid in salari-
eering willen aanbrengen. Z. i. is de acte van nuttige hand-
werken bijv. niet op één lijn te stellen met de bevoegdheid
lil voor talen en wiskunde. Ook acht hij het niet gewenscht, en
niet billijk, dat iemand met een opleiding van 8 à 9 jaren
C hetzelfde salaris zal genieten als iemand die 2 jaar gestudeerd
heeft. Op 17­jarigen leeftijd kan men gemakkelijk de acte
l nuttige handwerken, acte toonkunst, of acte gymnastiek
hebben. De meerderheid echter meent, dat onderscheiding
hier tot allerlei moeilijkheden aanleiding zou geven. Vak-
jj onderwijzers geven bovendien gewoonlijk slechts een deel
gj van de week les, zoodat hun salaris toch reeds achter staat
bij dat der overige onderwijzers.
De salaris- en pensioenregeling van onderwijzers bij het
jj voorbereidend en vervolgonderwijs behoort naar het oordeel »
der Commissie dezelfde te zijn, als die voor het lager onderw1js.. E

ie
l
ll.
i?
ll ë
li li

ii?
li i
nl . j